dinsdag 19 oktober 2021

P Politiek

D66 vindt: college is goed bezig, ook financieel

Wassenaar - Het is niet de gewoonte van D66 om telkens te reageren als de voorman van Hart voor Wassenaar in ons lokale weekblad (of elders) het dankbare publiek deelgenoot maakt van zijn vergissingen. Maar nu de heer Henri Hendrickx de Wassenaarse Krant van 12 april jl. weer eens omzet in voortijdig oud papier door middel van onzinnige kreten over de wijze waarop in Wassenaar Avalex de afvoer en verwerking van huishoudelijk afval organiseert, lijkt het ons zinvol de lezers van DWK te melden hoe het zit, met omgekeerd inzamelen, alternerend ophalen en al die andere vernieuwingen waar zowel Avalex als de bewoners zelf de afgelopen maanden mee hebben leren werken.

Wat dat betreft is het jammer dat de heer Hendrickx ontbrak bij het overleg van de klankbordgroep Afval, een paar weken geleden. Daar had hij kunnen horen hoeveel geld (honderdduizenden euro’s) de gemeente en de Wassenaarse huishoudens besparen door de nieuwe aanpak van afvalscheiding. Terwijl deze nieuwe aanpak ook nog eens bijdraagt aan de door ons allen zo gewenste transitie naar een duurzame economie, een duurzame samenleving.

Intussen zijn acties om de kas van de gemeente gevuld te houden wel degelijk noodzakelijk. Jarenlang hebben we dankzij behoorlijke inkomsten vanuit het Rijk (Gemeentefonds) en eigen budgettaire terughoudendheid (laten we het maar vriendelijk formuleren) bij het geld uitgeven voor onderhoud van onze gemeentelijke infrastructuur, fikse reserves kunnen oppotten. Altijd beter dan andersom, zal men zeggen, maar het zal duidelijk zijn dat achterstallig onderhoud ooit zijn tol zal eisen – en dat ‘ooit’ is intussen gearriveerd.

Alles begint te kraken. Plannen waren niet op orde, onderhoud was achterwege gebleven of, uit zuinigheid, te goedkoop uitgevoerd. Zie het Raadhuis de Paauw, waar we door verkeerde, zuinige keuzes uit het verleden nu worden geconfronteerd met een noodzakelijke miljoenenrestauratie. Hoe dan ook, het huidige gemeentebestuur kiest ervoor al die opgebouwde financiële reserves te gaan gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn opgebouwd: het dorp in goede staat van onderhoud te brengen en te houden.

Dat alles – we kunnen nog even doorgaan, zie bijvoorbeeld de sportaccommodaties en de schoolgebouwen– heeft de coalitie ertoe gebracht een aantal aparte, zelfs onorthodoxe ingrepen door te voeren. Dan is het wel erg gemakkelijk om vanaf de zijlijn te roepen over potverteren. Het huidige college, meer in het bijzonder onze wethouder Financiën Freddy Blommers, is goed bezig. Er wordt hard aan gewerkt om nu toch echt de financiële vruchten te gaan plukken van de ambtelijke integratie met Voorschoten. Hoe die samenwerking uiteindelijk vorm zal krijgen, bijvoorbeeld in de huisvesting van de ambtenaren, is nog niet zeker. Maar een ding is zeker: verdere efficiencyverbetering is mogelijk en nodig.

Fractie D66, fs