woensdag 20 februari 2019

P Politiek

PvdA wil steun jongeren praktijkonderwijs

Wassenaar - Een groep jongeren leert beter door met lesstof direct praktisch aan de slag te gaan. Dit wordt praktijkonderwijs genoemd, het leidt jongeren voor wie het vmbo-opleiding een stap te hoog is op om een diploma te halen en hun weg in de samenleving te vinden. Gebleken is dat veel van deze jongeren, ondanks de aantrekkende economie, moeite hebben met het vinden van een baan. Het ontbreekt hen vaak aan het netwerk en zij hebben hulp nodig bij sollicitaties. Met ondersteuning door geld van de Europese Unie zijn er jobcoaches aangesteld die deze groep jongeren met succes op weg helpen op de arbeidsmarkt. Door de vastgelopen begrotingshandelingen in de Europese Unie is er geen zicht op voortzetting van deze subsidie en ook het huidige kabinet Rutte 3 wil geen extra geld hiervoor beschikbaar stellen. Hiermee dreigt de hulp van de jobcoaches weg te vallen en worden deze jongeren de dupe van Europese onderhandelingsstrategieën!

Jan van Noort, gemeenteraadslid van de PvdA vindt dit, evenals veel PvdA raadsleden in andere gemeenten, niet acceptabel. Van Noort: “deze vorm van onderwijs wordt te weinig gewaardeerd en ondersteund en nu dreigt zelfs de bestaande ondersteuning weg te vallen. Nu Europa en het kabinet het laten afweten moeten we bezien of de gemeente deze groep de helpende hand kan bieden.” De PvdA heeft daarom vragen gesteld aan het pas aangetreden college van B&W. Van Noort vervolgt: “In het coalitieprogramma staat dat de gemeente een taak ziet om jongeren direct te begeleiden naar verdere opleiding of werk. Wat mij betreft springt de gemeente daarom in dit gat en zijn deze jongeren niet de dupe van dit Europees gekissebis om centen.” De PvdA heeft aan het college gevraagd om te bezien of ook Wassenaarse jongeren hiervan de dupe zijn en zo ja, of het college bereid is deze jongeren actief te steunen. In het coalitieakkoord staat immers geschreven dat iedereen meetelt!” Jan van Noort: ”een mooie kans voor de nieuwe coalitie om te laten zien of zij hiervoor staat en deze groep niet in de kou laat staan!” Ook vraagt de PvdA aan het college om er bij staatssecretaris van Ark aan te dringen dat er een landelijke regeling komt. Naar schatting gaat het hier om 65.000 jongeren in Nederland.