zondag 17 februari 2019

P Politiek

Wassenaar kan op zoek naar een kroonbenoemde burgemeester

Wassenaar - Een grote delegatie van het gemeentebestuur van Wassenaar heeft op dinsdag 13 november jongstleden met de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer J. Smit en gedeputeerde J. Baljeu (portefeuille bestuur) gesproken over Wassenaar als zelfstandige gemeente in de regio. In dat gesprek is duidelijk geworden dat het gemeentebestuur van Wassenaar er vertrouwen in heeft om in samenspraak met de provincie, haar ambities als zelfstandige gemeente en als verantwoordelijke partner in de regio waar te maken. De provincie en Wassenaar zullen hierover nadere afspraken maken. Gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, en de commissaris van de Koning zijn het eens dat bij het verder vormgeven en uitwerken van deze ambities een kroonbenoemde burgemeester past.

Advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
De commissaris van de Koning zal, gelet op de uitkomsten van dit gesprek, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseren de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester open te stellen. Dit betekent dat de gemeenteraad vanaf nu de nodige voorbereidingen kan gaan treffen die het benoemen van een nieuwe burgemeester van Wassenaar mogelijk maken.

Procedure kroonbenoemde burgemeester
De procedure die leidt tot een nieuwe kroonbenoemde burgemeester, begint met het opstellen van een profielschets. Deze profielschets geeft zo concreet mogelijk weer wat het gemeentebestuur en de inwoners van Wassenaar van de te benoemen burgemeester verwacht, welke uitdagingen de gemeente heeft en wat deze persoon van het gemeentebestuur van Wassenaar mag verwachten.

Proces profielschets nieuwe burgemeester wordt nader uitgewerkt
Het is de intentie van het gemeentebestuur om ook inwoners en andere belanghebbenden te betrekken bij het opstellen van deze profielschets. De wijze waarop de profielschets wordt vormgegeven en de planning die uiteindelijk moet leiden tot het vaststellen ervan, zal binnenkort gecommuniceerd worden.

De commissaris van de Koning zal bij dit proces zijn betrokken en uiteindelijk de door de raad vastgestelde profielschets in ontvangst nemen. Na vaststelling van de profielschets kan vervolgens de selectieprocedure beginnen.

De huidige waarnemer, burgemeester Frank Koen, zal aanblijven totdat de nieuwe burgemeester door de Kroon is benoemd.

Op de website van de provincie Zuid-Holland kunt u in de handreiking 'Op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester' de belangrijkste zaken bij deze procedure teruglezen.

Zie ook: https://www.zuid-holland.nl/algemeen/zoeken/?s=0&filter=0&getfields=*&hl=nl&q=kroonbenoemde+burgemeester