zaterdag 24 augustus 2019

P Politiek

Nieuwjaarstoespraak 2019 burgemeester Frank Koen

Wassenaar - Dames en heren, Graag wil ik beginnen om namens het gemeentebestuur u allen een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuw jaar toe te wensen. I also wish to extend a warm welcome to the ambassadors, diplomats and other international guests. I wish you all a very happy New Year!

As the acting mayor of Wassenaar, I have previously had the pleasure of meeting many of you. In the summer I will be handing over my duties to a new mayor who is to be appointed by our king for a term of six years.
In the meanwhile, I wish you a nice and happy stay in the Netherlands and in our beautiful village!

Dames en heren,
Wassenaar is in vele opzichten een vredige, welvarende en veilige oase in een wereld die er in het afgelopen jaar nou niet bepaald stabieler op lijkt te zijn geworden.
Immers, in tal van landen broeit er onvrede en daar profiteren populistische partijen en dito leiders van.
De angst kan je om het hart slaan als je het nieuws een beetje volgt en je je realiseert dat meer en meer de leugen lijkt te regeren, al dan niet geuit via twitter.
De wortels van de democratische rechtstaat worden dan ook in vele landen pijnlijk op de proef gesteld.
Tegelijkertijd zijn er juist hele grote opgaven voor de internationale wereldgemeenschap en haar politieke leiders. Ik noem er drie.
Naast oorlog en terreur leidt de schrijnende kloof tussen arm en rijk op tal van plaatsen in de wereld en ook naar Europa toe tot grote migratiestromen.
De klimaatverandering met al zijn gevolgen voor de natuur en ook de noodzakelijke energietransitie zijn wereldwijd een immense uitdaging en vragen om grote bestuurlijke moed en daadkracht.
Verder vraagt de internationale orde die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd dringend om groot onderhoud die gebaseerd is op de noodzakelijke erkenning van haar bewezen nut. Het vernieuwd verankeren van de Europese Unie, van de Verenigde Naties en van de NAVO zijn ook voor de stabiliteit van en de vrede in ons land van cruciale betekenis.
Alle grote veranderingen en wereldwijde vraagstukken gaan, dat moge duidelijk zijn, zeker ook niet aan ons land voorbij. Ze roepen echter bij velen tegelijkertijd gevoelens van onrust en onzekerheid op. Toch mogen we met dankbaarheid vaststellen dat ons land maatschappelijk en politiek minder instabiel is dan hetgeen we zien in vele andere westerse landen en dat het ons -gemiddeld genomen- in veel opzichten heel goed gaat.
Afgelopen maart waren er in ons land gemeenteraadsverkiezingen. In Wassenaar leverde dit veel nieuwe raadsleden op. Onder aanvoering van de VVD werd een nieuwe coalitie en een nieuw college gevormd.
Het werd, moet ik zeggen, wel een opmerkelijk langdurige formatie waarbij het onderliggende argument was dat er een stevig financieel fundament voor zelfstandigheid moest worden gelegd.
Want de uitdrukkelijke wens om een zelfstandige gemeente te blijven was hét hoofdthema bij de verkiezingen en is wellicht nog steeds de belangrijkste drijfveer voor het gemeentebestuur van Wassenaar.
Het gekozen financiële fundament bij de coalitie-onderhandelingen leidde na de zomer voor het nieuwe college en vervolgens voor de raad overigens nog wel tot een hele opgave om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.
Om de wens tot zelfstandigheid concreet vorm te geven hebben we na de zomer met de gemeenteraad in enkele werksessies een document opgesteld waarin onderbouwd onze zelfstandigheid werd beschreven en bepleit.
Inhoudelijk zijn er naar mijn overtuiging weinig argumenten te bedenken waarom Wassenaar niet zelfstandig zou kunnen blijven. Als je dat als gemeente wilt, kun je veel organiseren om zelfstandigheid organisatorisch inhoud en invulling te geven.
Als je in Wassenaar goed om je heen kijkt kun je waarnemen dat de gemeente zowel in het sociale als in het fysieke domein vele jaren heeft laten zien dat ze deze taken in voldoende mate of zelfs meer dan dat heeft kunnen waarmaken.
Vanuit het inzicht dat Wassenaar van toegevoegde waarde en daarmee van bijzondere betekenis is voor de Randstad en voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in het bijzonder en die toegevoegde waarde bestuurlijk beter zal moeten invullen en moeten waarmaken, zie ik twee uitdagingen die het gemeentebestuur in de komende tijd wel zal moeten aangaan.
In de eerste plaats zullen er serieuze keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de ambtelijke organisatie die we met Voorschoten delen. Beide gemeenten blijven zelfstandig, zo is in de laatste weken voor de kerst duidelijk geworden. Maar de regionale oriëntatie zal verder divergeren. En dat zal zonder twijfel gevolgen hebben voor de huidige, gezamenlijke organisatie.
Ik constateer echter wel dat er meer bestuurlijke moed nodig zal zijn om de consequenties van zelfstandigheid op dit majeure punt invulling te geven.
Er wordt overigens nog wel eens, ook door raadsleden, negatief over onze huidige ambtelijke organisatie gesproken. Natuurlijk gaat niet alles foutloos, maar er wordt door velen heel goed werk geleverd en er wordt met grote inzet en toewijding gewerkt aan tal van zaken en taken die de gemeente te doen heeft. Ik wil daarvoor ook op dit moment mijn waardering uitspreken.
De tweede uitdaging ligt volledig in handen van het gemeentebestuur van Wassenaar zelf. Onderlinge ruzies, botsende karakters en grote ego’s hebben hun sporen nagelaten en zorgen nog steeds voor het bestuurlijke imago van ons dorp. Ik doe een dringend beroep op allen die in onze gemeente bestuurlijk actief zijn deze periode nu echt achter zich te laten.
Ik roep u op om straks met uw nieuwe burgemeester daadwerkelijk een nieuwe bestuurlijke fase in te gaan. Wassenaar en de Wassenaarders verdienen dat!
Het mooie van Wassenaar is dat er een grote mate van onderlinge betrokkenheid is. De sociale infrastructuur is krachtig en kan op veel plekken zonder bemoeienis van de gemeente uitstekend functioneren.
Ook in ruimtelijke zin is Wassenaar op tal van plaatsen en terreinen een lustoord. Niemand, inclusief het gemeentebestuur, wil daar verandering in aanbrengen. Echter om het goede te behouden en waar kan en mag ook nog wat te verbeteren en te ontwikkelen zijn wel veranderingen in ons ruimtelijk beleid noodzakelijk.
Dit is ook nodig in het kader van de Omgevingswet die geleidelijk in Nederland wordt ingevoerd.
Komende zomer zal Wassenaar een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester mogen verwelkomen. Ik vraag u hem of haar de ruimte te geven een eigen plek te vinden en te laten doen wat goed is voor de gemeente. In het Nederlandse politieke stelsel is de burgemeester politiek onafhankelijk en autonoom in zijn of haar handelen. Ook in Wassenaar is het goed dat zo’n autonome burgemeester maximaal tot zijn recht komt.
Aan het begin van 2019 kunnen we constateren dat Wassenaar verder gaat als zelfstandige gemeente en binnenkort ook weer met een kroonbenoemde burgemeester.
Ik wens u en alle Wassenaarders toe dat u zich, ook in de komende tijd, blijft inzetten voor dit mooie dorp. Voor deze prachtige oase in een onrustige wereld.
Dames en heren,
Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen mocht ik vele nieuwe raadsleden installeren en namen we afscheid van een groot aantal vertrekkende raadsleden.
Sommigen raadsleden gingen gewoon door maar van één van hen moesten we in november toch onverwacht afscheid nemen. Bert Ooms zag zich genoodzaakt om zijn taak als raadslid te beëindigen.
Bert, vele jaren heb je met grote toewijding, als gepassioneerde lokale politicus, je onmiskenbare bijdrage geleverd aan het besturen van de gemeente Wassenaar. Soms in stormachtige tijden waarbij de golven hoog waren, maar ook in betere periodes heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan het besturen van Wassenaar.
Naast jouw inzet voor het gemeentebestuur van Wassenaar heb je op tal van terreinen grote maatschappelijke inzet getoond en bijdragen geleverd.
Ik las het indrukwekkende overzicht van al die activiteiten waarvoor je enkele jaren geleden zeer terecht een Koninklijke Onderscheiding hebt gekregen.
En wat je ook doet en deed en hoe je gezondheidssituatie ook is of was, je verschijnt altijd als heer. Niet alleen in De Paauw maar ook in het dorp bij tal van evenementen, bij diplomatieke recepties of gewoon in het weekend in de Langstraat.
We moeten nu helaas afscheid van je nemen als lid van het gemeentebestuur. Maar niet zonder een blijk van grote waardering voor al jouw inzet en betrokkenheid voor en bij Wassenaar.
Het college van burgemeester en wethouders heeft, ter onderstreping van onze waardering, dan ook besloten jou de erepenning van de gemeente Wassenaar toe te kennen.
Graag reik ik je die nu uit.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief