maandag 23 november 2020

P Politiek

Verkoop van het O&O gebouw: Hoe de verenigingen niet terug mochten keren. 1,1 miljoen euro over de balk (deel 2 van 3):

Wassenaar - Dinsdag 19 maart zal de raad discussiëren over de raadpleegbrief van het college om het ‘O&O gebouw’ aan de Zonneveldweg te verkopen. Het gebouw betreft een markant pand dat in 2016 voor 1,1 miljoen euro verbouwd is tot iets wat het niet moest worden en sindsdien moedwillig leeg staat. Begin 2018 is het pand bijna onderhands verkocht voor €400 000. Nu wordt een openbare verkoop voorgesteld. Dit zal wellicht meer gaan opbrengen, maar dat Wassenaar voor een flink bedrag het schip in gaat is duidelijk. Hoe heeft deze verkwisting kunnen plaatsvinden?
In het eerste deel van dit drieluik is beschreven hoe de beslissing tot de verbouwing tot stand is gekomen. In dit deel zal in gegaan worden op de wijze waarop het pand leeg is komen te staan. In het derde deel gaan we in op de verkoop van dit pand.

Deel 2: O&O pand: Hoe scouting Willibrord en buurtvereniging O&O niet terug mochten keren.

De renovatie verloopt vanaf december 2015 voortvarend. Beide verenigingen constateren tijdens de verbouwing echter dat de aannemer op allerlei punten afwijkt van de gemaakte afspraken en melden dit ook aan de gemeente. Deze geeft weinig gehoor, maar laat weten dat mensen van de buurtvereniging niet meer in hun gebouw mogen zonder toestemming van hun contactpersoon bij de gemeente. Eind van de zomer van 2016 is de verbouwing afgerond. Tijdens de zomer gebeurt er iets merkwaardigs. Al gedurende de zomer meldt de gemeente aan scouting Willibrord en buurtvereniging O&O dat zij niet meer terug kunnen naar het O&O gebouw, omdat de gemeente voornemens is het pand af te stoten.

Het college wekt in de nu voorliggende raadpleegbrief de indruk dat het vertrek van de verenigingen de oorzaak is van de leegstand en dat daardoor een verkoopsituatie is ontstaan. De volgorde is echter omgekeerd. Het feit is dat de verenigingen niet mochten terugkeren en hierdoor het pand leeg staat.

Scouting Willibrord

Wanneer Scouting Willibrord te horen krijgt dat zij niet mag terugkeren eist zij op grond van de vigerende huurovereenkomst haar recht op om terug te keren. De gemeente biedt op dat moment geen alternatieve ruimte, behalve verblijven in het SJW gebouw. Dit gebouw voldeed als tijdelijke huisvesting, maar het is weinig geschikt als scoutinggebouw, doordat het bijvoorbeeld geen buitenruimte heeft. De scouting keert na de zomer 2016 dan ook terug in het O&O pand. Naast de afwijkingen in afspraken constateert zij bij oplevering ook nog veel gebreken welke later wel grotendeels door de aannemer zijn opgepakt. Het scoutingseizoen moet starten, dus ze doen het ermee.

Omdat duidelijk is dat verblijf in het O&O gebouw geen lang leven beschoren zal zijn gaat de scouting nadenken over alternatieven. De scouting voert gesprekken met de gemeente over toewijzing van een stuk grond; ‘de jongeren hangplek’ bij de sporthal. Deze grond is net als veel grond in de omgeving geen eigendom van de gemeente, maar van “de barones”. De gemeente pacht deze grond. Op dit terrein zou nieuwbouw kunnen plaatsvinden. De scouting is voortvarend te werk gegaan en heeft door K&A Bouw een gebouw laten ontwerpen. De gemeente liet kort daarop weten deze grond te willen gebruiken voor de herindeling van het gebied rondom de sporthal. Ook in het kader van de geplande nieuwbouw en herontwikkeling van het terrein van de sporthal was deze plek strategisch niet handig. Inmiddels ligt op deze grond een ontsluitingsweg. De scouting heeft gezocht naar andere grondlocaties in Wassenaar, maar de aangedragen locaties werden door de gemeente allemaal als ongeschikt bestempeld. De druk wordt opgevoerd, meerdere malen meldt de gemeente dat de huur zal worden opgezegd.

In de tussentijd is scouting Willibrord gesprekken aangegaan met scouting Van Wassenaer Obdam over een fusie, die inmiddels anno 2019 in een vergevorderd stadium is. In bestuurlijk overleg op 21 april 2017 heeft de wethouder aan scouting Willibrord medegedeeld dat de huurovereenkomst wordt opgezegd. De scouting deelt op dat moment haar fusieplannen met de wethouder. Zij willen als gecombineerde vereniging graag met elkaar op dezelfde locatie zitten. De locatie van scouting Van Wassenaer Obdam aan de Paauwlaan biedt hiervoor met wat extra aanpassingen in huisvesting uitstekende mogelijkheden. Scouting Willibrord verzoekt de wethouder om medewerking aan de huisvestingsplannen van de gecombineerde scouting. Ook vraagt zij een financiële bijdrage voor het geschikt maken van de locatie. De gemeente geeft aan mee te willen werken als er een gedetailleerd huisvestingsplan ligt. Deze gedetailleerde plannen waren in deze fase van de fusie nog niet voorhanden, maar hier wordt momenteel hard aan gewerkt.

Uiteindelijk zegt de gemeente in juni 2017 het huurcontract definitief op per 1 januari 2018. De scouting besluit dan nogmaals terug te verhuizen naar het SJW-gebouw, met een opslag in de sporthal. De scouting zit daar tot op heden, totdat de fusie is afgerond en er definitieve huisvesting is gevonden of gerealiseerd voor de gecombineerde scouting.

Buurtvereniging O&O

Net als de scouting verneemt ook de buurtvereniging in de zomer van 2016 dat zij niet meer kan terugkeren naar de Zonneveldweg. In tegenstelling tot de scouting ziet zij veel voordelen in de tijdelijke locatie. Zij kan, na de aanpassingen die zij voor eigen rekening heeft gedaan en met enkele aanpassingen in het vooruitzicht, haar activiteiten goed vormgeven. De buurtvereniging besluit op het aanbod van de gemeente in te gaan en op deze locatie te blijven. Zij wil nog wel enkele aanpassingen hebben zodat het pand beter haar functies en doelgroep (ouderen) dient. Ditmaal wil de gemeente hierin faciliteren en verzorgt en/of financiert de benodigde aanpassingen. Buurtvereniging O&O huist momenteel nog steeds in het SJW-pand. Het bordje met ‘De Bunker’ is inmiddels van de gevel verwijderd.

Sinds december 2015 staat de benedenverdieping van het pand leeg en per 1 januari 2018 het gehele pand.

In het derde en laatste deel bespreken we hoe de gemeente probeert het pand te verkopen.