zaterdag 16 februari 2019

P Politiek

Begroting 2017: Blijven investeren in kwaliteit van Wassenaar

Wassenaar - Het college van burgemeester en wethouders houdt koers: ook in 2017 blijft zij investeren in de kwaliteit en leefbaarheid van onze Wassenaarse samenleving.

Wethouder Freddy Blommers (Financiën):”Met deze begroting laten wij zien dat wij op een financieel verantwoorde manier kunnen blijven investeren in de kwaliteit van Wassenaar. Dat is de opdracht die het college vanuit de gemeenteraad heeft meegekregen bij aanvang van deze collegeperiode. Op die manier zorgen wij ervoor dat het hoge voorzieningenniveau in ons unieke dorp op peil blijft”.

Ondanks de aanzienlijke financiële opgave waarvoor de gemeente is komen te staan, is deze begroting structureel materieel sluitend: structurele inkomsten en structurele uitgaven komen meerjarig in evenwicht. Flinke, maar zeker ook realistische bezuinigingen resulteren in een positief meerjarenperspectief. Het uitvoeren van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen kost tijd. Om deze tijd te overbruggen, wordt eenmalig geld ingezet. Waar nodig wordt de bestaande reserve benut, zodat geld dat is betaald door inwoners via de belastingen ook daadwerkelijk wordt ingezet voor onze inwoners. Zo kunnen wij samen met hen blijven doorpakken op een flink aantal terreinen.

Beheer- en onderhoud openbare ruimte
Dit jaar zijn wij opnieuw uitgeroepen tot beste woongemeente van Zuid-Holland, door weekblad Elsevier. Met onze uitstekende mix van voorzieningen hebben wij een uniek woon- leefklimaat. Het groene karakter van Wassenaar wordt op waarde geschat: in september wonnen wij brons tijdens de Nationale groencompetitie en uiteraard blijven wij knokken voor goud.

Wassenaar is bovendien met de panden en landgoederen met grote historische waarden, uniek in Nederland. Het beheer en onderhoud van de landgoederen, het openbare groen, de accommodaties en het openbare gebied, is met de vastgestelde plannen structureel in de begroting opgenomen. Dit is een nieuwe manier van benaderen van beheer en onderhoud. De gemeente Wassenaar heeft vanaf nu jaarlijks financiële middelen beschikbaar om beheer en onderhoud te plegen. Het jarenlange achterstallige onderhoud, een vorm van kapitaalvernietiging, is nu vaak nog pijnlijk zichtbaar. Met het nieuwe beleid zal dit kapitaal de komende jaren in ere worden hersteld.

Meer met mensen, minder met papier
Dit jaar zullen wij niet alleen op de gebruikelijke manier de begroting beschikbaar stellen. Wij willen deze op termijn ook digitaal kunnen aanbieden, via een speciale begrotingsapplicatie. De eerste stappen daartoe worden op dit moment gezet. Hiermee hopen wij op een transparante manier meer inwoners te betrekken bij de plannen die wij hebben voor Wassenaar. Digitaal werken past bovendien bij onze wens om meer met mensen en minder met papier te werken. Wij vinden het als college belangrijk om in te zetten op zo min mogelijk bureaucreatie, waarbij korte lijnen en interactie met inwoners centraal staan. Evenals het stimuleren van participatie en van burgerinitiatieven. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de zomer aangekondigd dat wij graag willen dat alle Wassenaarders meedenken over de ontwikkeling van de Dorpshaven. Een mooi voorbeeld van samenwerking en initiatief vanuit onze samenleving, is de aanpak van de Dr. Mansveltkade.

Van curatief naar preventief
Liever voorkomen dan genezen, dat is wat wij willen hier in Wassenaar. Dat betekent dat wij zullen focussen op preventief beleid binnen de zorg en andere terreinen, waar mensen wat vaker een steuntje in de rug nodig hebben. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen aan het maatschappelijke leven in ons dorp. Sport en cultuur zijn vanwege het verbindende karakter hierbij onmisbaar.

Sport
Sport verbroedert. In 2016 is de sportnota vastgesteld door de gemeenteraad. De nota is in samenwerking met Wassenaars Sportcontact en het verenigingsleven opgesteld en vormt een impuls in de Wassenaarse sportvoorzieningen. Een belangrijke ontwikkeling in 2017 is de (nieuwe) sporthal.

Cultuur
In Wassenaar vinden wij een prettige en gezonde leefomgeving belangrijk. Een breed en voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod past daarbij. Kunst en cultuur hebben economische, artistieke en maatschappelijke waarde. Cultuur verbindt onze inwoners (van wie ook een groot deel internationaal) en helpt zichtbaar bij het tegengaan van vereenzaming van bijvoorbeeld onze oudere inwoners.

Duurzaamheid
De gemeente heeft als ambitie in 2040 CO2-neutraal te zijn. De basis hiervoor is gelegd met het Klimaatprogramma 2016-2019, waarin samenwerking met lokale partijen en inwoners centraal staat. De gemeente heeft hierbij niet alleen een faciliterende rol, maar ook een voorbeeldrol. Zo wordt geïnventariseerd hoe gemeentelijk vastgoed kan worden verduurzaamd. De resultaten worden verwerkt in plannen voor meerjarig onderhoud. Bij inkoop en aanbesteding van producten en diensten stelt de gemeente steeds vaker duurzaamheidseisen. Ook wordt het netwerk van openbare laadpalen uitgebreid, om inwoners in de gelegenheid te stellen over te schakelen op elektrisch rijden.

Optimalisering vastgoedportefeuille
Het hebben van vastgoed is geen kerntaak van onze gemeente. In 2016 is de volledige vastgoedportefeuille van de gemeente in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie moet duidelijk worden welke gebouwen kunnen worden afgestoten. Niet alleen levert de verkoop geld op, het afstoten van de gebouwen resulteert ook in lagere onderhoudskosten. Dit college vindt het belangrijk dat gebruikers van de accommodaties weten waar ze aan toe zijn. Dan kunnen zij of investeringen doen of zich richten op een andere toekomst.

Belastingen
De woonlasten voor inwoners van Wassenaar gaan per saldo omlaag. De afvalstoffenheffing daalt aanzienlijk. Een klein deel van deze daling wordt teniet gedaan door een lichte stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB). Het overall beeld is echter dat de woonlasten zullen dalen.
De gemeente Wassenaar wil verstandig en efficiënt omgaan met het geld dat aan de inwoners wordt gevraagd. Oppotten is geen doel op zich. Een financiële buffer hebben, dat is natuurlijk wel verstandig. Maar wij vinden dat het geld dat inwoners hebben betaald via de belastingen, daadwerkelijk en op een verantwoorde manier moet worden benut. Zo kan dit college samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken mensen, blijven bouwen aan de toekomst van Wassenaar.