maandag 01 juni 2020

P Politiek

PvdA-programma: Bouwen aan een vitaal Wassenaar

Wassenaar - Wassenaar vergrijst in hoog tempo en de jeugd zoekt zijn toekomst bij gebrek aan voldoende huisvesting elders. De negatieve gevolgen hiervan zijn voor de vitaliteit van ons dorp op langere termijn enorm ingrijpend. Daarom moet in Wassenaar worden gebouwd waar mogelijkheden zijn en moet doorstroming op de woningmarkt worden bevorderd. Dit staat in het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Voor deze partij is huisvesting voor mensen die zijn aangewezen op sociale woningbouw van het grootste belang. Bij het bouwen van woningen voor ouderen moet gestreefd worden naar een gemeenschappelijke ruimte. Uitgangspunt van het bouwbeleid moet zijn dat het bij zeker 30 procent van de nieuwe huizen gaat om sociale woningbouw. Ook wil de PvdA in samenspraak met woningbouwcoöperaties de doorstroming van alleenstaanden en ouderen naar kleinere woningen stimuleren.

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving, vinden de sociaaldemocraten: dus ook mensen in een rolstoel en mensen met een arbeidshandicap. De PvdA wijst erop dat in Wassenaar 600 gezinnen onder de armoedegrens leven. Kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een laag inkomen en mensen met problematische schulden moeten door de gemeente extra ondersteund worden, zowel in sociaal als financieel opzicht. Mensen met hulpvragen moeten één contactpersoon hebben die de hulpverlening afstemt onder de verschillende instanties.

Het onkruid is vele Wassenaarders en ook de PvdA een doorn in het oog. Jarenlang uitstel van onderhoud aan gebouwen, wegen en bruggen eist zijn tol. In de komende collegeperiode moet worden geïnvesteerd om deze achterstand in te lopen.

Een zelfstandig Wassenaar is voor de PvdA het uitgangspunt. Een fusie wordt alleen overwogen als er aantoonbare voordelen zijn voor het voorzieningenniveau van onze gemeente, bijvoorbeeld bij sociale woningbouw, woningbouw voor middeninkomens, de zorg en de gemeentelijke financiën.

Het programma van de PvdA kwam tot stand na tal van gesprekken met maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers. Nu wil de PvdA in samenspraak met ondernemers zoeken naar mogelijkheden om de weekmarkt nieuw leven in te blazen. Een andere wens van deze partij is het zorgen voor rolstoelvriendelijke openbare toiletten in het centrum. Ook moet de gemeente zich in het overleg met andere gemeenten sterk maken voor een busverbinding tussen Wassenaar en Voorschoten.

De PvdA wil betaalbare kunsteducatie voor de jeugd en voor mensen met een kleine beurs. Er is behoefte aan een centraal punt waar vooral theatervoorstellingen kunnen worden opgevoerd. De partij wil daarom bezien of een centraal gebouw zoals Warenar, eventueel met steun van de gemeente, rendabel kan worden geëxploiteerd.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief