Skip to content

RijnlandRoute: Onderzoek tijdelijke verlegging N206

17 november 20193 minute read

Er wordt onderzoek uitgevoerd naar zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke verlegging van de N206. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft dit 12 november jl. besloten. Omwonenden en belanghebbenden worden bij de inhoud van het onderzoek betrokken en over de voortgang geïnformeerd. Tijdens dit onderzoek, dat tot uiterlijk 31 januari 2020 duurt, gaan de vergunningaanvragen en voorbereidende werkzaamheden zoveel als mogelijk door. Hierbij is afgesproken dat tijdens het onderzoek geen werkzaamheden plaatsvinden die een zuidelijke variant onmogelijk maken. 

De gemeenteraad van Katwijk vroeg eerder aan het college van B&W om bij de provincie aan te sturen op gedegen onderzoek naar zuidelijke alternatieven, op hetzelfde detailniveau als bij de noordelijke variant. Het college van B&W vroeg hierop aan de provincie om dit onderzoek uit te voeren. Gedeputeerde Staten hebben op 12 november jl. met dit verzoek ingestemd.

Uitvoering van het onderzoek en betrekken omgeving
De direct omwonenden en bedrijven aan de Tjalmaweg zijn per brief op de hoogte gebracht van het besluit van Gedeputeerde Staten en van de werkzaamheden die aannemer Boskalis tijdens het onderzoek gaat uitvoeren. Om de omgeving te betrekken bij de inhoud van het onderzoek en te informeren over de voortgang, worden er in november en december diverse contactmomenten met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden georganiseerd. Hierbij worden de verschillende zuidelijke varianten besproken en worden de consequenties van deze varianten inzichtelijk gemaakt.

Besluitvorming na het onderzoek
De projectorganisatie verwacht het onderzoek uiterlijk 31 januari 2020 af te ronden. Hierna nemen Gedeputeerde Staten een besluit.

Voorbereidende werkzaamheden voor definitieve situatie
Met de gemeente Katwijk is afgesproken dat tijdens het onderzoek de vergunningaanvragen en voorbereidende werkzaamheden zoveel als mogelijk doorgaan. Aannemer Boskalis is inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze zijn vooral gericht op de aanpassingen van de Tjalmaweg naar de definitieve situatie. Hierbij is de afspraak gemaakt dat tijdens het onderzoek geen werkzaamheden worden uitgevoerd die een zuidelijke variant onmogelijk maken.

Welke werkzaamheden voert Boskalis de komende periode uit?
Eind oktober is Boskalis gestart met het plaatsen van het ketenpark met daarbij behorende werkzaamheden op het voormalig vliegveld Valkenburg. Overige werkzaamheden die worden uitgevoerd, zijn:

Plaatsen van peilbuizen voor het monitoren van de waterhuishouding
Onderzoek naar kabels en leidingen (o.a. graven van proefsleuven)
Asfaltonderzoek voor gemeentelijke wegen en fietspaden
Sonderingen en Grond- en milieukundige onderzoeken
Graven van watergang tussen Voorschoterweg en toekomstige aansluiting Valkenburg Oost
Kappen van bomen voor de eindsituatie. Hiervoor is een vergunning verleend
Boskalis verzorgt de communicatie over werkzaamheden die mogelijk hinder kunnen veroorzaken; de werkzaamheden worden ook vermeld op www.rijnlandroute.nl.

Vergunningen
Om vertraging te beperken, vraagt Boskalis verschillende vergunningen en verkeersbesluiten aan. De werkzaamheden waar deze vergunningen en verkeersbesluiten voor nodig zijn, hebben grotendeels te maken met de definitieve situatie. Sommige vergunningen hebben te maken met werkzaamheden voor een tijdelijke noordelijke verlegging van de N206. Boskalis heeft de vergunningaanvragen voor deze tijdelijke verlegging inmiddels aangevraagd. De gemeente heeft aangegeven dat besluitvorming in het college van B&W en de gemeenteraad over de ontwerp-omgevingsvergunning niet start voordat de resultaten van het onderzoek naar de zuidelijke alternatieven bekend zijn.

Informatie over de voortgang van het onderzoek
Alle informatie over het onderzoek, de voortgang en contactmomenten met de omgeving is te vinden op www.rijnlandroute.nl. Via de website kunnen belangstellenden zich abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute en de Tjalmaweg. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter en Instagram. Belanghebbenden worden daarnaast per brief geïnformeerd.

Tags

n206RijnlandRouteTjalmaweg
Gerelateerde artikelen
Back To Top