donderdag 21 maart 2019

P Politiek

Partijen VVD, HVW & CDA vragen Dick Sluimers als formateur Wassenaar

Wassenaar - De politieke partijen VVD, Hart voor Wassenaar en CDA hebben de heer Dick Sluimers gevraagd om als formateur op te treden in Wassenaar. De heer Sluimers heeft op dit verzoek positief gereageerd. Als informateur heeft de heer Sluimers uit de gevoerde gesprekken met alle raadsfracties geconcludeerd dat de voorkeur uitgaat naar een coalitie tussen VVD, Hart voor Wassenaar en CDA. Een dergelijke coalitie doet recht aan de verkiezingsuitslag en vormt met 12 van de 21 zetels een werkbare meerderheid.

VVD, Hart voor Wassenaar en CDA hebben de formateur gevraagd om de verkiezingsprogramma’s en standpunten van de drie partijen richtinggevend te laten zijn. Uit het informatieproces blijkt dat op een aantal belangrijke dossiers een grote mate van overeenstemming bestaat tussen de formerende partijen.

De formateur wordt ook gevraagd om te onderzoeken in hoeverre het uit het oogpunt van een slagvaardig gemeentebestuur van een actief in de regio opererende zelfstandige gemeente doelmatig, doeltreffend en wenselijk is dat één of meerdere andere partijen het coalitieakkoord steunen en/of in welke mate de andere partijen bereid zijn mee te denken.

Na het afronden van de besprekingen en de inhoudelijke overeenstemming over de tekst van het coalitieakkoord wordt de formateur gevraagd om ook een voorstel te doen voor een portefeuilleverdeling voor maximaal vier wethouders en corresponderende wethoudersprofielen. Aan de hand van het nieuwe coalitieakkoord en de opgestelde wethoudersprofielen dragen de drie formerende partijen kandidaat-wethouders aan die samen met de burgemeester, een sterk team kunnen gaan vormen.

De heer Sluimers woont in Wassenaar, is onder meer Staatsraad in buitengewone dienst en vervult momenteel diverse commissariaten en advies functies. Tot eind 2015 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van APG Pensioengroep.