zaterdag 07 december 2019

P Politiek

Lokaal Wassenaar: begroting moet sluitend zijn

Na de verkiezingen was al duidelijk dat het voor de coalitie met Lokaal Wassenaar niet makkelijk zou zijn om de begroting op orde te houden, met name door externe factoren.
Wassenaar moet voor iedereen een fijn dorp blijven. Dit stelt eisen aan o.a. betaalbaar wonen, onderwijs , economie, cultuur en sport. Daarnaast bouwen we een nieuwe sporthal en gymzaal en willen we de Paauw en theater Warenar kosteneffectief exploiteren.

Er is een goed lange termijn plan voor de huisvesting van zowel Nederlands als internationaal onderwijs, maar ook hier is een inhaalslag nodig.

Onze wethouder Inge Zweerts de Jong heeft goed werk verricht door de tekorten in de jeugdzorg vooralsnog op te vangen. Bovendien zijn haar uitgaven in het sociale domein lager dan in referentiegemeenten.

Er wordt niet bezuinigd op de bibliotheek, die kan worden versterkt door toevoegen van een VVV kantoor en aanbieden van openbare diensten.

Lokaal Wassenaar wil ons dorpscentrum attractief en concurrerend houden, zodat we een aantrekkelijk aanbod houden om op eigen wijze te kunnen concurreren in de regio.

Er is echter zorg over de financiële dekking van dit alles. Zonder aanvullende maatregelen kan e.e.a. niet worden uitgevoerd. Doordat we minder geld krijgen van de rijksoverheid hebben we in de jaren 2022 en 2023 een structureel tekort van €1.5 miljoen. Tekorten bij de jeugdzorg kunnen dit laten oplopen tot € 2.1 miljoen. Tevens zijn bijv. de Paauw, Warenar, extra stijging van personeelslasten en invoering van de wet Geestelijke Gezondheids Zorg nog niet meegenomen.

Bezuinigingen en/of extra inkomsten zijn dus nodig.

Een verhoging van belastingen lijkt onvermijdelijk. We ontvangen bijna geen rente meer en de rijksbijdrage per inwoner ligt onder het landelijk gemiddelde en zal door een stelselwijziging in de toekomst waarschijnlijk nog lager worden.

Een verhoging van de OZB past binnen het coalitieakkoord. Het rijk dwingt ons hier eigenlijk toe. Wassenaar heft een te lage belasting (volgens het rijk), wat tot een lagere rijksuitkering leidt. Hogere belastingen leiden dus ook tot een hogere bijdrage vanuit het rijk.

Belastingverhoging doen we niet zomaar. Naast realistische bezuinigingen moeten ook structurele maatregelen worden genomen. O.a. door te kijken welke taken van de gemeente écht moeten en waar het wat minder kan.

Er is dus nog een lange weg te gaan voordat Lokaal Wassenaar de begroting kan goedkeuren. Pas als de begroting met behoud van ons woongenot structureel sluitend is, zonder dat er kwetsbare groepen tussen wal en schip vallen, kunnen wij tevreden zijn.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief