Skip to content

Aanpassing lijst gemeentelijke monumenten Wassenaar

9 maart 20113 minute read

Het Wassenaarse college van B&W heeft vandaag enkele besluiten genomen die van belang zijn voor het gemeentelijk monumentenbeleid. Vijftien panden en één object in het Centrum, één pand en vijf sociale woningbouwcomplexen in Oostdorp zijn vanaf heden aangewezen als gemeentelijk monument. Verder zijn twee panden van deze lijst afgehaald: Rijksstraatweg 390 en Lange Kerkdam 117.

Nieuwe gemeentelijke monumenten in Centrum en Oostdorp van Wassenaar
Naast 115 rijksmonumenten kende Wassenaar ook 22 gemeentelijke monumenten. Vanaf vandaag wordt deze lijst uitgebreid. Het zijn gebouwen zoals de kenmerkende voormalige R-K kleuterschool aan de St Willibrordusstraat (bekend als O&O-gebouw), grote sociale woningbouwcomplexen in Oostdorp en zestien panden in het Centrum waaronder in de Kerkstraat, diverse panden in de karakteristieke Schoolstraat, aan het Plein en het Molenplein.

Rijksstraatweg 390 en de Lange Kerkdam 117 ten onrechte op de monumentenlijst?
Het gaat hier om het voormalige ‘restaurant Den Deijl’ met de status gemeentelijk monument en het ernaast liggende arbeidershuisje met de status beeldbepalend pand. De huidige eigenaar, Klema BV, heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van het toenmalige college, uit 2008, waarbij na de aankoop van de percelen een monumentenstatus door de gemeente opgelegd werd. Daardoor konden reeds ingediende bouwplannen niet meer worden gerealiseerd, met grote financieel-economische consequenties voor de eigenaar.

Afwegen van verschillende belangen
Dit college van B&W erkent de cultuurhistorische waarde van de twee gebouwen aan Den Deijl, net zoals het college in 2008. Maar het huidige college constateert ook dat er indertijd onvoldoende rekening is gehouden met factoren zoals: de staat van de panden, de restauratiemogelijkheden, de opknapkosten, de mening van de eigenaar en de vraag of er zinvol toekomstig gebruik is. Een zorgvuldige afweging betekent, dat deze argumenten duidelijk mee dienen te worden gewogen in de besluitvorming. Het college is tot de conclusie gekomen dat het achteraf gezien niet redelijk is vast te houden aan het toenmalige besluit, nu vaststaat dat destijds geen expliciete volledige afweging heeft plaatsgevonden. Dit betekent dan ook dat de eerder aangevraagde sloopvergunningen niet kunnen worden geweigerd. Aan de orde is dan de aanvraag voor de bouwvergunning, die de WABO procedure doorloopt.

Herijking gemeentelijk monumentenbeleid deze zomer
Intussen wordt het gemeentelijk beleid op het terrein van cultureel erfgoed en welstand herijkt in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en de inwoners van Wassenaar. Daarbij zijn vragen aan de orde zoals: hoeveel monumenten willen we in totaal, wat is de rol van de welstandscommissie en hoe gaan we in de toekomst om met nieuwe wetgeving en ontwikkelingen? De uitkomsten worden net als het interimbeleid, uiterlijk deze zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tags

B&WGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top