Skip to content

Fietstunnel Den Deijl

27 mei 20114 minute read

Op donderdag 28 april jl. is er een inloopbijeenkomst geweest over de aanleg van de ‘Via 44’. Uiteraard is er op deze drukbezochte avond ook met diverse mensen gesproken over de fietstunnel. Toegezegd is dat er met de direct aanwonenden van de fietstunnel overleg zal plaatsvinden over de werkzaamheden, de te verwachten overlast tijdens de bouw en de wensen die bij de bewoners leven om een betere en adequate inpassing van de fietstunnel te realiseren. Zoals toegezegd tijdens deze bijeenkomst is de gemeente de afgelopen twee weken bij een groot aantal aanwonenden van de fietstunnel langs geweest om met hen problemen en mogelijke oplossingen door te spreken. De gesprekken bleken een uitgelezen kans om bijvoorbeeld wensen ten aanzien van parkeren en toegankelijkheid tijdens en na de bouw, maar ook op het gebied van de keuze van lichtmasten en andere weginrichting, te inventariseren. Ook zijn er veel onduidelijkheden besproken en opgelost. Een ‘meest gestelde vragen-lijst’ is vanaf volgende week te bekijken op www.wassenaar.nl/fietstunnel.

Communicatiekalender project fietstunnel
Op de website www.wassenaar.nl/fietstunnel is een communicatiekalender gepubliceerd. Deze kalender is samengesteld aan de hand van de projectplanning zoals het projectteam die op dit moment voor ogen heeft. Hierop vindt u momenten als het informeren van omwonenden en belangstellenden, maar ook de start van de bouw en de planning van de aannemer zodra deze bekend is (momenteel loopt de aanbestedingsprocedure die zich in een afrondende fase bevindt).

Parkeergelegenheid
In de huidige situatie zijn er 27 parkeerplaatsen in het gebied rond de “kop van de Van Zuylen”; hiervan blijven er 12 ongewijzigd, er worden 12 parkeerplaatsen gecompenseerd en er worden 2 laad- en losplaatsen toegevoegd voor de bevoorrading van de diverse bedrijven. Door nog enkele bestaande plaatsen anders in te richten en de overige beschikbare ruimte anders te benutten kunnen er nog 8 plaatsen worden toegevoegd waardoor er in de nieuwe situatie in totaal 34 parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Carpoolplaats
De carpoolplaats werd al langere tijd niet meer echt benut als carpoolplaats, maar steeds meer voor het plaatsen van bedrijfswagens en aanhangwagens met diverse reclame uitingen. Daarnaast werd de carpoolplaats gebruikt als parkeerplaats voor medewerkers en klanten van de bedrijven die aan het begin van de Papeweg zitten.

In de nieuwe situatie worden 12 parkeerplaatsen aangelegd en komt er een hoogtebeperking zodat deze plaatsen beschikbaar zijn voor parkeren van auto’s en niet worden gebruikt voor het plaatsen van bovengenoemde reclame wagens. Voor de bedrijven aan het begin van de Papeweg wordt aan de achterzijde van hun panden extra parkeerruimte ingericht.

Onderhoud tunnel en cameratoezicht
Het onderhoud van de tunnel zal een taak van de gemeente zijn. Met onderhoud wordt hier bedoeld het schoonhouden van de tunnel, het sneeuwvrij houden van de tunnel in de wintermaanden, maar ook het reguliere technische onderhoud aan de tunnel. Voor wat betreft cameratoezicht kunnen wij u melden dat er tijdens de bouw van de tunnel voorzieningen worden aangebracht zodat er in de toekomst, mocht dit nodig zijn, gemakkelijk camera’s kunnen worden geplaatst om toezicht te houden.

Start aanleg tunnel
Zoals gezegd is de planning om begin julie te starten met de daadwerkelijke aanleg van de fietstunnel. De uitvoerende werkzaamheden van de fietstunnel starten met het tijdelijk omleggen van de huidige N44 vanaf het kruispunt Den Deijl tot aan het benzinestation langs deze weg. Hiervoor is in overleg met Rijkswaterstaat gekozen om op deze manier het doorgaande verkeer zo min mogelijk te hinderen. Tijdens deze wegomlegging wordt het wegdek van de N44 verwijderd en wordt de bouwkuip voor de tunnel aangelegd.

Realiseren tunnelbak
De tunnelbak wordt gerealiseerd door het aanbrengen van stalen damwanden. De eerste damwand wordt aangebracht door middel van trillen, de overige damwanden worden drukkend ingebracht. Deze uitvoeringsmethode is het minst risicovol voor de bebouwing en voor de weggebruikers en zorgt voor zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Het gesloten gedeelte van de fietstunnel wordt als eerste gebouwd, hiervoor worden prefab betonnen elementen gebruikt.

Als de constructie gereed is wordt aangevangen met de afbouw en worden onder andere de hekwerken geplaatst, verlichting en tegelwerk aangebracht en worden er bomen geplant. Uiteindelijk wordt de aansluitende buitenruimte ingericht waarna de fietstunnel opengesteld kan worden voor het fiets- en voetgangersverkeer in december van dit jaar.

Tot die tijd kunt u uw vraag ook stellen door een e-mail te sturen aan fietstunnel@wassenaar.nl.

Communicatie en informatie
Voor actuele informatie over het project en de werkzaamheden kunt u de website van de gemeente bezoeken via www.wassenaar.nl/fietstunnel. Daar is informatie te vinden zoals nieuwsbrieven.

Tags

Den DeijlFietstunnelGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top