Skip to content

Voedselbank Wassenaar blijft nodig

12 juli 20114 minute read

De Voedselbank Wassenaar (VBW) gaat nu alweer bijna een half jaar als zelfstandige organisatie door het leven. Reden om weer eens een artikel aan dit fenomeen te wijden, dachten wij zo. Inmiddels is er een eigen bestuur gekomen en is aansluiting gezocht bij de Voedselbank Nederland. Van dit alles hebben de deelnemers en de meeste vrijwilligers helemaal niets gemerkt, de overgang is dan ook geruisloos verlopen.

De deelnemers zien nog steeds op donderdag bijna allemaal dezelfde mensen, mede omdat de coördinatie nog steeds in dezelfde vertrouwde handen is gebleven. Overigens wordt ook het functioneren van de vrijwilligers getoetst en in sommige gevallen wordt er dan weleens afscheid genomen. Toch blijkt er de afgelopen maanden weer dat een heleboel mensen niet of niet goed weten wat de voedselbank nou eigenlijk doet en voor wie zij in het leven is geroepen. Praat je met een voorbijganger op straat over de voedselbank, blijkt deze of niet van het bestaan te weten of daar allerlei dingen over gehoord te hebben die niet op enige waarheid berusten.

Wie kan van de voedselbank gebruik maken?
Zo is de voedselbank bestemd voor iedereen met een (te) kleine portemonnee. Ongeacht afkomst, ongeacht bron van inkomen (ook iemand met een baan kan door omstandigheden netto te weinig overhouden), ongeacht verblijfsstatus. Ook voor de vrijwilligers geldt dat zij aan de normen moeten voldoen om voor een pakket in aanmerking te komen, sterker nog, het merendeel van de vrijwilligers is juist voor de voedselbank gaan werken om wat terug te kunnen doen. Ook wordt door de vrijwilligers juist vermeden bekenden te helpen om belangenverstrengeling te voorkomen.

Beoordeling van aanvragen gebeurt dan ook alleen aan de hand van de landelijke normen en er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan het bestuur.

De criteria
Hier dan maar weer eens de feiten: Wanneer je, al dan niet met een gezin, in een situatie bent waarin het moeilijk is de eindjes aan elkaar te knopen, kan je een beroep doen op de voedselbank.

Uiteraard zijn daar wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo mag het totale VRIJ te besteden bedrag per maand in principe niet hoger zijn dan €175,00 voor de aanvrager, vermeerderd met €60,00 per volwassen gezinslid en €25,00 of €50,00 per kind, afhankelijk van de leeftijd. Deze normen zijn landelijk vastgesteld door Voedselbank Nederland en worden daarom ook door ons gehanteerd.

Omdat steeds meer mensen in zorgelijke omstandigheden terechtkomen, door het verliezen van een baan of het arbeidsongeschikt worden, maar ook omdat bijvoorbeeld de stap is genomen aan problematische schulden te werken via een schuldhulpverleningstraject is de voedselbank opgericht. Doel is de eerder genoemde groep mensen te ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. Dit pakket is bedoeld als aanvulling en wordt samengesteld aan de hand van donaties, voor het overgrote deel in natura, vanuit het bedrijfsleven. De steun wordt voor maximaal drie jaar gegeven.

Schaamte en onbekendheid
Reden voor dit artikel is ook om mensen weer eens op het bestaan van de voedselbank te attenderen. Schaamte en onbekendheid blijken vaak reden om geen aanvraag in te dienen, terwijl wel blijkt dat steeds meer mensen wel in aanmerking komen voor een ondersteunend pakket. Mocht u na het lezen van dit artikel menen voor een pakket in aanmerking te komen neem dan contact op met de coördinatrice, Christel van Boeijen (telefoonnummer 070-5142067). Zij kan u verder informeren. Of kom op donderdag langs bij het uitgiftepunt, Siongebouw, St. Jozefkerk, Parklaan 26, Wassenaar, tussen 13.00 uur en 13.30 uur. U krijgt dan gelijk de informatie op papier en een aanvraagformulier mee! Alle informatie wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Natuurlijk blijft ook maatschappelijke betrokkenheid vanuit de gemeenschap voor het voortbestaan van de voedselbank nodig. Donaties, in natura of geld, blijven niet alleen zeer welkom maar zijn zelfs noodzakelijk. Het nummer van de bankrekening is 1065.03.359. Zo maakt de voedselbank, bijvoorbeeld, op dit moment gebruik van vrijwillig vervoer voor de pakketten, maar de brandstof moet wel betaald worden.

En u kunt zelf nog wel meer kostenposten bedenken, waarvoor hulp dan ook zeer wenselijk is. Mocht u de voedselbank een warm hart toedragen en besluiten hier door middel van hulp uiting aan te willen geven, dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met Christel van Boeijen of met de voorzitter van de stichting Gina van Kesteren (telefoonnummer 070- 5144633)

Tags

VoedselbankWassenaar
Gerelateerde artikelen
Rijbewijskeuringen CBR In Wassenaar
Back To Top