Skip to content

Wassenaar zelfstandig met eigen loket

24 januari 20124 minute read

Maandag 30 januari zal er door de raad gesproken worden over het voorstel van het college om tot integratie te komen van de ambtelijke organisaties van Wassenaar en Voorschoten. Het voorstel zoals door het college is gedaan is een logisch vervolg op het eerder ingezette beleid.

Reeds in 2009 is een aanvang gemaakt met deze samenwerking. Door de raad is toen een tiental bestuuropdrachten geaccordeerd welke door de diverse colleges zijn uitgevoerd. De raad heeft in vervolg hierop het college opdracht gegeven om voor het einde van 2011 met een voorstel te komen om het ambtelijk apparaat robuust en toekomstbestendig te maken. Het college heeft deze uitdaging opgepakt en de raad een voorstel voorgelegd om tot de eerder genoemde integratie te komen. Deze verdere integratie is een voortzetting van het beleid om meer samen te werken. De afgelopen jaren zijn al veel samenwerkingsverbanden succesvol tot stand gekomen. Hierbij valt te denken aan de belastingsamenwerking, reiniging, sociale dienst, GGD, brandweer, WSW bedrijf etc.. Deze samenwerkingsverbanden zijn opgezet met diverse andere gemeenten. Met Voorschoten is in de afgelopen twee jaar de afdeling bedrijfsvoering opgezet.

Het college hecht eraan om de inwoners van Wassenaar juist en volledig in te lichten. Het college heeft dan ook grote moeite met de wijze waarop op dit moment inwoners door derden voorzien worden van informatie over verdere samenwerking.

Uitgangspunt voor beide colleges is Sterker-Beter-Goedkoper.

Door samenwerking kunnen wij een betere dienstverlening aan onze inwoners garanderen. Een dienstverlening die door een efficiëntere organisatie bovendien goedkoper kan worden uitgevoerd. Hierdoor zal de organisatie ook sterker kunnen opereren op alle terreinen en taken, ook die de komende jaren extra naar de gemeenten toekomen. Met deze laatste stap maken wij het door de raad goedgekeurde beleid af. Dit heet bestuurskracht. Het oproepen van valse sentimenten is niet de stijl van dit college. Met dit voorstel wil het college een ordentelijk en zorgvuldig gelopen proces van drie jaar afronden en de gemeente Wassenaar klaarmaken voor de moeilijke maar uitdagende toekomst.

Hoewel anders gesuggereerd is er geen sprake van een fusie tussen Wassenaar en Voorschoten. Beide gemeenten behouden hun zelfstandigheid met een eigen college, een eigen raad en eigen beleid. Wat voor de inwoners ook belangrijk is: er blijft gewoon een loket in Wassenaar voor alle voorzieningen van bouwvergunning tot paspoort en rijbewijs.

Tot slot nog de voordelen op financieel gebied. Door de samenvoeging van het bedrijfsbureau is er nu al sprake van één afdeling personeelszaken, één afdeling ICT, één afdeling financiën en één afdeling facilitaire zaken. Dit betekent voor beide gemeenten 4 afdelingshoofden minder. Als wij de afdelingen sociale zaken van Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar niet hadden samengevoegd dan hadden Voorschoten en Wassenaar ieder ca 7 mensen extra in dienst moeten nemen om de nieuwe taken uit te voeren. Daarnaast hebben de colleges de opdracht gegeven aan de algemeen directeuren een nieuwe organisatie te bouwen met minimaal 10% minder medewerkers. In de komende jaren zal hierdoor op personeelsgebied een besparing van minstens €2 miljoen bereikt worden. Middelen die wij in kunnen zetten in bijvoorbeeld de zorg in de twee gemeenten. Inkrimping van het ambtelijk apparaat heeft ook tot gevolg dat er minder huisvesting nodig is. In Voorschoten is al één gebouw afgestoten en is de huur van porto cabines beëindigd en Wassenaar heeft de huur van extra kantoorruimte opgezegd. Al deze maatregelen dragen bij aan het op een acceptabel niveau houden van de lasten voor de inwoners om zo extra belastingverhogingen te voorkomen. Tevens kunnen we dan zo veel mogelijk het goede voorzieningen niveau in Wassenaar op het huidige peil handhaven. Kortom we blijven met veel gemeenten op veel terreinen samenwerken en met Voorschoten samen maken we één robuuste organisatie met als motto 1+1=3.

College van B&W Wassenaar

Tags

B&WCollegeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top