Skip to content

Geslaagde CDA debatavond met Jack de Vries

18 april 20125 minute read

Op dinsdag 17 april organiseerde het CDA Wassenaar een debatavond met Jack de Vries over de nieuwe koers van het CDA. Ruim 50 leden en niet leden gingen na de onderstaande (samenvatting van de) presentatie in debat met Jack de Vries over de nieuwe koers. Zoals voorzitter Jan Stallinga samenvatte een leerzame en inspirerende avond.

Wie kijkt naar het Nederland van vandaag ziet welvaart en voorspoed, maar ook ontevredenheid en zorgen. Nederland is een prachtig land: hoge inkomens, lage werkloosheid en mensen leven steeds langer. We zien volop initiatief van vrijwilligers,  verenigingen en ondernemers. Maar dit beeld heeft ook een keerzijde. De  economische crisis drukt zwaar en maakt duidelijk dat we de afgelopen  jaren in meerdere opzichten op te grote voet hebben geleefd. De  staatsschuld die rust op de schouders van de (toekomstige) werkende  bevolking betekent dat iedere werknemer voor € 50.000 in het rood staat, en over tien jaar is dat € 65.000. Om die reden gaan we een periode van dringende zuinigheid tegemoet. De verharding in de samenleving leidt  tot gevoelens van vervreemding en onveiligheid. En op wereldschaal zien  we de opkomst van nieuwe economieën, een kolossaal milieuvraagstuk en  een internetrevolutie die de samenleving drastisch veranderen. Die  vraagstukken dwingen ons tot antwoorden, voor nu, maar zeker voor onze  kinderen.

De opdracht Die opdracht heeft het CDA gegeven aan het Strategisch Beraad. 22 CDA  leden uit alle hoeken van de partij en met een heel verschillende  achtergrond stonden voor de taak om een nieuwe visie te ontwikkelen voor de komende tien à vijftien jaar. Dit rapport wordt op 21 januari aan de leden gepresenteerd als voorzet voor een discussie in het land.

Het christendemocratisch antwoord: visie
De antwoorden voor de vragen van morgen zijn geformuleerd op basis van  het christendemocratisch denken. Wij hebben deze ankerpunten geplaatst  in de huidige tijd. Voor het CDA is ieder mens van waarde en ieder mens  komt pas echt tot zijn recht in relatie tot anderen. Mensen zijn  betrokken bij elkaar, de samenleving en de toekomst. Juist in een tijd  dat de overheid een stap terug moet doen, kunnen creatieve oplossingen  uit de samenleving komen. Meer dan voorheen vraagt dat van iedereen een  bewuste en betrokken bijdrage.
• Nieuw bewustzijn is gericht op een duurzame toekomst, in de meest  brede zin van het woord, voor alles wat waardevol is. Het gaat over een  veilige en leefbare omgeving, over schone energie en het behoud van de  natuur, maar evengoed over solide overheidsfinanciën en een duurzame  economie. Nieuw bewustzijn gaat ook over respect en moraliteit, van  burgers en bestuurders. • Nieuwe betrokkenheid gaat over solidariteit, over saamhorigheid met  elkaar. Mensen nemen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken.  De overheid is dienstbaar en betrouwbaar en biedt ruimte aan de  samenleving. In een betrokken samenleving vinden nieuwkomers en  achterblijvers hun plek en weet iedereen – jong en oud – zich gekend en  geborgen. • De bijdrage betreft de vraag aan iedereen om naar vermogen mee te  doen. Niemand staat aan de kant. Bepalend is niet waar je vandaan komt,  maar wie je bent en wat je doet.

Het christendemocratisch antwoord: acht oplossingsrichtingen
Vanuit die christendemocratische visie heeft het Strategisch Beraad  oplossingsrichtingen geformuleerd voor acht grote uitdagingen voor de  toekomst: 1) Identiteit en pluriformiteit, 2) Via Europa in de wereld,  3) Duurzame dynamiek, 4) Kennis maakt het verschil, 5) Waardevolle  gezondheid, 6) Maatwerk in solidariteit, 7) Degelijke financiën en tot  slot een de slagvaardige overheid.

Drie voorbeelden:
* Duurzame dynamiek ~ Er moet volop ruimte komen voor het opwekken van  duurzame energie, op (inter)nationaal niveau en op kleine schaal. We  moeten ook ons energieverbruik verminderen, door beter te bouwen en  schoner te rijden. Van een ouderwetse economie die grondstoffen en  goederen verbruikt, moeten we innovatief omschakelen naar een circulaire economie waarin grondstoffen en materialen worden bewaard en  hergebruikt. * Kennis maakt het verschil ~ De leerplicht moet doorlopen tot een startkwalificatie is behaald. We moeten kennis en vakmanschap levenslang op peil houden. Onderzoek en  innovatie, op universiteiten en in het bedrijfsleven, moeten hun  internationale positie versterken. * Degelijke financiën ~ Het CDA wil de overheidsschuld reduceren, om te  voorkomen dat onze kinderen zich blauw betalen aan rente. De bankwereld  moet op orde worden gebracht, met goed toezicht op financiële  instellingen en producten. Het beleid in de woningmarkt moeten worden  gericht op eigen woning bezit, en op kansen voor jongeren om een huis te kopen of een betaalbare huurwoning te vinden. De hypotheekrenteaftrek  in de huidige vorm dient het doel van aflossing  onvoldoende.  Veranderingen zijn mogelijk, maar moeten schokvrij vorm krijgen om te  voorkomen dat de woningmarkt instort en dat mensen met gewone inkomens  met verhoogde lasten worden opgezadeld. Een zorgvuldige benadering houdt in dat niet alleen de hypotheekrenteaftrek wordt bezien, maar ook het  belastingstelsel in bredere zin, het huurbeleid en het grondbeleid.

De weg ernaartoe: vijf hervormingsbewegingen
Deze agenda laat zich vertalen in vijf grotere hervormingsbewegingen: Van vrijblijvend naar betrokken: betrokken op elkaar, de samenleving en de toekomst van de aarde; Van grenzen naar ruimte: ruimte voor bouwen, ondernemen, kennismigranten en maatschappelijk initiatief; Van nazorg naar voorzorg: voorzorg voor werk, gezondheid en ouder worden; Van polarisatie naar participatie: participatie in leren, werken, buurten en sporten; Van verbruiken naar waarderen: waarderen van grondstoffen, energie, menselijk kapitaal en innovatie.

De politieke weg ernaartoe
Voor de uitvoering van de strategische agenda kiest het CDA voor het  radicale midden: heldere keuzes in beleid, en de verbinding tussen oud  en jong, geboren en nieuwe Nederlanders, stad en platteland, alsook de  wereldschaal van de economie en de menselijke maat van de gemeenschap. at. De vernieuwing van het CDA

Tags

CDAJack de Vries
Gerelateerde artikelen
Back To Top