Skip to content

Gemeente Wassenaar presenteert haar jaarrekening 2011

15 mei 20122 minute read

Wassenaar – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar heeft de jaarrekening over 2011 in concept vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Voorzichtigheid en alertheid met betrekking tot de gemeentefinanciën blijft ook de komende jaren noodzakelijk.

College gematigd positief over jaarrekening

Het resultaat voor bestemming (zonder onttrekkingen uit reserves) bedraagt in 2011 € 713.000 negatief. Voor een aantal uitgaven hebben onttrekkingen plaatsgevonden uit de reserves ten bedrage van per saldo € 1.919.000, waardoor het nog te bestemmen exploitatieresultaat 2011 uiteindelijk

€ 1,2 miljoen bedraagt. Gezien de huidige economische omstandigheden is het college gematigd positief al zullen er in de komende periode nog wel verdere bezuinigingen moeten worden doorgevoerd.

Het college stelt voor van het overschot in verband met het niet afgerond zijn van diverse werkzaamheden € 228.000 toe te voegen aan exploitatiebudgetten, € 246.000 te storten in de bestemmingsreserve Valkenburg en € 576.000 te storten in een bestemmingsreserve Hervormingen Sociaal Beleid en daarnaast € 154.000 te bestemmen voor een aantal in het voorstel inzake de jaarrekening nader aangeduide zaken.

De omvang van de algemene reserve is in 2011 afgenomen van € 56,6 mln. naar € 55,6 mln.

Sturen op een krachtig en doeltreffend financieel beleid


Wethouder Financiën Marc van Dijk (VVD): “Het resultaat na bestemming laat een beperkt positief saldo zien. Dat stemt tevreden, maar laat onverlet de noodzaak van een krachtig en doeltreffend financieel beleid, zeker gezien de huidige economische situatie en de komende bezuinigingsmaatregelen van het Rijk. Deze zijn immers zo goed als zeker, al kennen wij de exacte omvang nu niet. Derhalve is alertheid en voorzichtigheid in ons financiële beleid onverminderd op zijn plaats.” 

De jaarrekening lezen?

De jaarrekening ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor en is tegen betaling verkrijgbaar. Ook kunt u de jaarrekening (gratis) downloaden via www.wassenaar.nl/jaarrekening

Voor de verdere behandeling in de gemeenteraad kunt u terecht op de website www.gemeenteraadwassenaar.nl

Tags

Gemeente
Gerelateerde artikelen
Back To Top