Skip to content

Inspraak voorontwerp RijnlandRoute

4 juli 20123 minute read

Wassenaar – Met ingang van woensdag 11 juli 2012 liggen dat het voorontwerp van het inpassingsplan “RijnlandRoute” en het milieueffectrapport (MER) “RijnlandRoute” ter inzage op het gemeentekantoor in Wassenaar en op het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag.

Met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet en de Algemene wet bestuursrecht maken Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend, dat het voorontwerp van het inpassingsplan “RijnlandRoute” alsmede het milieueffectrapport (MER) “RijnlandRoute” ter inzage liggen. Het MER bestaat uit de 1e fase MER en de 2e fase MER.

Het plangebied heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Katwijk, Wassenaar, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude.

Met ingang van woensdag 11 juli 2012 liggen het voorontwerp inpassingsplan en het MER gedurende een periode van acht weken op de volgende locaties voor eenieder ter inzage:

– Gemeentekantoor van Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, tel.nr. 14070 (toets alleen deze vijf vijfers);
– Loket (A-gebouw) van het Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 66 22
– Gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel.nr. (071) 406 52 98/97
– Stadhuis van Leiden, Stadhuisplein 1, tel.nr. (071) 516 55 81
– Gemeentehuis van Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13, tel.nr. (071) 519 17 93
– Gemeentehuis van Voorschoten, balie sector Ruimte, Leidseweg 25, tel.nr. (071) 560 06 44
– Gemeentehuis van Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27 te Zoeterwoude-Dorp, tel.nr. (071) 580 63 00

Het voorontwerp inpassingsplan en het MER kunnen op het Provinciehuis tijdens kantooruren, tussen 08.30 uur en 17.00 uur worden ingezien. Voor de openingstijden van de overige locaties kunt u via de voornoemde gemeentelijke telefoonnummers contact opnemen en/of u kunt de gemeentelijke websites raadplegen.

Digitaal inzien
De genoemde stukken kunnen digitaal worden ingezien op: http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl met ID-nummer NL.IMRO.9928.DOSx2010x0022528IP-VO01.
Het MER en de onderliggende achtergrondrapporten kunnen ook ingezien worden op www.rijnlandroute.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijze(n) omtrent het voorontwerp inpassingsplan en het MER kenbaar maken bij Provinciale Staten van Zuid-Holland. Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en kunnen worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. afdeling Ruimte, Wonen en Bodem
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Het indienen van een digitale zienswijze is niet mogelijk.

Inhoud plan
Het project RijnlandRoute omvat een wegverbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. Met het inpassingsplan wordt beoogd de RijnlandRoute planologisch mogelijk te maken. Zowel de weg als de noodzakelijke voorzieningen zoals kunstwerken en andere zaken, worden bestemd. Voor het deel van de RijnlandRoute dat samenvalt met de A44 zal het Rijk een besluit op grond van de Tracéwet nemen.

Tags

InspraakRijnlandRouteVoorontwerp
Gerelateerde artikelen
Back To Top