Skip to content

Wassenaar wil meer tijd procedure RijnlandRoute

24 juli 20122 minute read

Wassenaar – Het college van B&W en de gemeenteraad van Wassenaar hebben er bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op aan gedrongen om de termijn van tervisielegging en de zienswijzegelegenheid  op het Voorontwerpinpassingsplan RijnlandRoute en het Milieueffectrapport RijnlandRoute op te schorten of te verlengen met 6 weken.
 
Vakantieperiode
Wassenaar draagt hier een aantal argumenten voor aan. Door de tervisielegging van 11 juli tot en met 4 september 2012 in de vakantieperiode te laten plaatsvinden wordt voor velen de mogelijkheid beperkt voor het indienen van zienswijze. Een verlenging van de tervisielegging met 6 weken zou voor dit probleem soelaas kunnen bieden.

Geboorde tunnel serieus onderzoeken
Door de termijn te verlengen kan eveneens de indruk worden weggenomen dat de mogelijkheid van een variant met een geboorde tunnel niet serieus wordt genomen, terwijl hier zowel door een motie van VVD en CDA in Tweede Kamer als in een motie van de Provinciale Staten om is verzocht. Het ligt dan ook voor de hand om eerst het onderzoek naar een geboorde tunnel te verrichten en af te ronden. Na beoordeling van dit onderzoek kan vervolgens op basis daarvan besloten worden of deze variant haalbaar is. Mocht een geboorde RijnlandRoute uiteindelijk niet haalbaar blijken, dan past het om op dat moment, en niet eerder, de documenten ter visie te leggen.
 
Ecologisch onderzoek eerst afronden
Tenslotte is voor de beoordeling van het Milieueffectrapport RijnlandRoute actueel ecologisch veldonderzoek nodig. Op dit moment is dit onderzoek nog niet afgerond en zullen de uitkomsten ervan niet op zeer korte termijn beschikbaar zijn. Voor een juiste beoordeling van de feiten is dit actuele ecologische veldonderzoek echter onmisbaar.

Tags

GemeenteRijnlandRouteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top