Skip to content

WMO – besluitvorming als vervolg op de aangenomen moties van 2 juli en 3 september 2012

19 september 20124 minute read

Wassenaar – Naast de CDAfractie hebben alle fracties die deel uitmaken van de Wassenaarse  raad deze moties unaniem ondersteund ! Daarmee geeft de raad aan de ontwikkelingen in de WMO wereld nauwlettend te volgen en er van uit te gaan dat de wethouder de raad in het kader van de bezuinigingen actueel op de hoogte houdt, is pro-actief. En dan doelt het CDA mede op de recentste wetswijziging,  die aangenomen is in de Tweede en Eerste Kamer (al op 20 mei 2010 en in de infonota staat vermeld, dat deze datum niet bekend was (!) en 16 april 2012) en daarna gevolgd door plaatsing in de Staatscourant d.d. 1 juni 2012, waarna na 3 maanden de wet in werking treedt. In deze wet staat, dat de raad de basistarieven van het te hanteren model bepaalt en vaststelt.

Wij weten allen, dat er van rijkswege richting gemeenten bezuinigd wordt. Zo ook in de WMO. In Wassenaar wordt op dit moment in de WMO v.w.b. de huishoudelijke zorg gewerkt naar het Zeeuws Model met één uurtarief en de kwaliteit naar handelen voor de cliënt zeer belangrijk is. De ingezonden brieven van dhr. Duyvené de Wit en mevr. Hokken-Kuntze getuigen van hun grote tevredenheid over de zorgverlening met het Zeeuws Model.Uit het klanttevredenheidsonderzoek 2011 staat telezen, dat de cliënt zeer tevreden is met de hulp die zij aangeboden krijgen door hun zorgaanbieders en via de gemeente. Nu ligt er een infonota (d.d. 5 september 2012) van het college, met als onderwerp “model keuze voor de huishoudelijke hulp”.

Het college pleit in deze nota voor het stopzetten van het werken naar het Zeeuws Model(één uurtarief) en over te gaan naar het Dynamisch Veiling Model (werkt met 2 tarieven). Daartoe heeft het college na de raadsvergadering van 2 juli 2012 een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het Dynamisch Selectie Model, want zoals het college aangeeft in de infonota denken zij via dit model de benodigde bezuiniging voor jaargang 2012 te kunnen realiseren.

Op de eerste pagina van de infonota staat te lezen dat er in de “Programmabegroting 2012” afgesproken is, dat voor inkoop van de huishoudelijk hulp overgestapt wordt van het Zeeuws Model naar een voordeliger model. In de notulen staat in de beantwoording van de wethouder te lezen, dat het college er nog niet uit is en hoop t dat met betrekking tot de huishoudelijke hulp op 30 juni 2012 een uitgewerkt voorstel behandeld is. Maar wij hebben dit voorstel tot nu toenog niet in beeld gehad!

Het CDA heeft kennis genomen van deze infonota en na ampel beraad besloten om het werken in de WMO naar het huidige Zeeuws Model te continueren.Het college heeft onze fractie niet kunnen overtuigen van de noodzaak om over te gaan naar het Dynamisch Selectie Model. Want de bezuiniging is ook te behalen via het Zeeuws Model. De zorgaanbieders hebben aangegeven het te bezuinigen bedrag over jaargang 2012 te kunnen waarmaken.  Er gaat dan gewerkt worden naar 2 tarieven (minimum en maximum in hha en hhb) die de Raad vaststelt volgens de nieuwe wetgeving.

Want onze CDA fractie gaat voor samenwerking i.p.v. marktwerking, cliënten-medewerkers-zorgaanbieders-gemeente. Partnership !
Want zoals het in ons lokale verkiezingsprogramma staat moeten de door de gemeente geleverde diensten in het kader van de WMO kwalitatief en kwantitatief gewaarborgd zijn voor hen die daar gebruik van maken.

CDA-Wassenaar kiest voor het Zeeuws Model en met ons werken vele andere gemeenten in de regio naar dit Zeeuwse Model, zoals gemeente Den Haag. Bureau Berenschot (gespecialeerd in advisering in bestuurlijke bezuinigingen)  heeft gemeente Den Haag geadviseerd in de keuze van de basistarieven.

Om die reden, steunen wij het initiatiefvoorstel waarin dit wordt uitgesproken. Daarnaast willen wij ons aan de nieuwe wet houden en als Raad de basistarieven vaststellen. En realiseren ons, dat dat op korte termijn moet, echter om te voorkomen dat wij vanavond de discussie moeten voeren over de tarieven en de centen achter de komma, stellen wij voor dit op zo kort mogelijke termijn uit te werken en te bespreken. Voordat wij deze tarieven volgende maand kunnen vaststellen. Daartoe hebben wij de volgende motie opgesteld, die ik nu graag wil indienen…..
Met instemming van de voorzitter wordt de motie Basistarieven HuisHoudelijke Verzorging,  vanaf “van mening zijnde dat….” voorgelezen.
Dineke den Hartog.

Tags

CDAWassenaarWMO
Gerelateerde artikelen
Back To Top