Skip to content

Route gevaarlijke stoffen opgeheven

21 november 201258 second read

Wassenaar – De gemeenteraad van Wassenaar heeft de door haar aangewezen route voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg 44 in Wassenaar opgeheven. Hierdoor hoeven vervoerders van gevaarlijke stoffen geen ontheffingen meer aan te vragen.

Transport van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg 44 blijft mogelijk omdat die als rijksweg aangewezen is voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Het voorgenomen besluit en de bijbehorende stukken hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden binnen die termijn zienswijzen indienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden dat ze geen zienswijzen hebben geuit tegen het ontwerpbesluit, kunnen beroep instellen. Dit kan door binnen zes weken na datum van ter inzage leggen van het besluit een beroepschrift te sturen aan de rechtbank ‘s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schort het in werking treden van het besluit niet op. Indien u dat wel wilt en u een beroepschrift ingediend heeft, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, op eerdergenoemd adres. Het besluit ligt gedurende de beroepstermijn ter inzage bij de centrale balie van het gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45.

Tags

Gevaarlijke stoffenOpgehevenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top