Skip to content

VVD Wassenaar neemt heft weer in handen

7 januari 20133 minute read

Wassenaar – Helaas heeft WWW op 24 december geweigerd om mee te werken aan het formeren van een – door informateur Joop van den Berg – voorgesteld pacificerend ‘zakencollege’. Vervolgens heeft WWW – onder leiding van Bernard Welten – zelf een niet geslaagde poging ondernomen een college te formeren. Daarna heeft VVD-fractievoorzitter Anouk van Eekelen weer het heft in handen genomen. Zij constateerde dit weekend, dat na het afhaken van WWW, de dan drie grootste partijen VVD, CDA en D66 wél bereid zijn om gevolg te geven aan het advies van Van den Berg.

Advies Van den Berg
Nadat professor Joop van den Berg (PvdA) op verzoek van alle fractievoorzitters aan de slag is gegaan als onafhankelijk informateur, adviseerde hij te komen tot een ‘zakencollege’. De drie grootste partijen VVD, WWW en CDA zouden een formatieteam moeten vormen, waarbij elke partij een wethouder van buiten zou leveren voor een interim pacificatiecollege. Hoewel Van den Berg zelf aangaf dat dit voor vele partijen pijnlijk zou zijn en eenieder concessies zou moeten doen, hebben de meeste partijen aangegeven te willen meewerken aan de uitwerking van dit advies. Helaas gaf WWW vrijwel direct aan niet mee te willen werken aan deze oplossing om de verhoudingen te verbeteren.

Vervolg achter gesloten deur
WWW heeft daarop in een persbericht laten weten zelf een initiatief te willen nemen om andere coalitiemogelijkheden te verkennen. De aanvang en voortgang van dit proces achter gesloten deuren is niet gedeeld met de fractievoorzitters van de andere partijen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de door WWW aangetrokken bemiddelaar, Bernard Welten, er niet in geslaagd is te komen tot een coalitie.

Werken aan een oplossing
Anouk van Eekelen neemt nu als fractievoorzitter van de grootste partij (VVD) weer het heft in handen: “Het advies van Van den Berg is stevig en voor veel partijen pijnlijk maar er wordt een dringend beroep op ons gedaan om dit te doen in het belang van ons dorp, dus gaan wij hier constructief mee aan de slag om te zorgen dat Wassenaar op korte termijn weer een stabiel bestuur heeft. Gelukkig hebben veel andere partijen laten weten wél te willen meewerken aan deze oplossing.”

Na het afhaken van WWW zijn de dan drie grootste partijen VVD, CDA en D66 wél bereid om aan dit advies mee te werken zo ondervond Van Eekelen afgelopen weekend. Maar ook de andere partijen wil zij graag betrekken: “Het rapport Van den Berg toont aan dat het nu noodzakelijk is om scheidslijnen te doorbreken, verhoudingen te verbeteren en met z’n allen de schouders eronder te zetten in het belang van ons dorp. Iedereen die daaraan mee wil werken betrek ik graag bij dit proces. Daarom zal het nieuwe college niet met een coalitieakkoord werken maar met een raadsprogramma, dat het liefst door zoveel mogelijk partijen ondersteund wordt”. PvdA en DLW hebben reeds aangegeven bereid te zijn om mee te werken aan het opstellen van een raadsprogramma.

Om dat proces goed en onafhankelijk te begeleiden wordt spoedig een informateur aangesteld. Deze wordt gevraagd aan de hand van het advies van Van den Berg een “zakencollege” samen te stellen bestaande uit drie interim wethouders van buiten van de drie grootste partijen die willen meewerken: VVD, CDA en D66. Ook zal de informateur een raadsprogramma opstellen dat door zoveel mogelijk partijen gedragen wordt. In dit programma zullen in ieder geval voorop staan: de ambtelijke samenwerking met Voorschoten, de verbetering van de financiële planning en control van grote projecten, de drie komende decentralisaties en een open stijl en goede samenwerking tussen raad en college.

Tags

BestuurscrisisVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top