Skip to content

Wassenaar heeft een nieuw college

28 januari 20132 minute read

Wassenaar – Het nieuwe college van Wassenaar is bekend. Naast burgemeester Hoekema stelt informateur Bruno Bruins voor Leendert de Lange (VVD), Eppe Beimers (CDA) en Fatma Koser Kaya (D66) te benoemen.

Bruno Bruins meld dit in een brief aan de fracties van de politieke partijen, hij stelt de volgende taakverdeling voor:

Jan Hoekema, burgemeester
openbare orde en veiligheid, bestuurlijke zaken, communicatie, burgerzaken, representatie, kunst en cultuur, personeel en organisatie, lid dagelijks bestuur Stadsgewest Haaglanden, lid dagelijks bestuur GR Duivenvoorde, lid algemeen bestuur GR Avalex (voordracht DB-lid)/GeVuLei.

Leendert de Lange, ruimtelijk beleid en economische zaken, 1e loco-burgemeester
ruimtelijk beleid en ontwikkeling, economische zaken, toerisme/recreatie, horecabeleid, buurtverenigingen, agrarische zaken, coördinatie deregulering/dienstverlening, (voordracht) lid algemeen bestuur GR Avalex/GeVuLei, (voordracht) lid algemeen bestuur Stadsgewest Haaglanden, Pact van Duivenvoorde, beschermd stads- en dorpgezicht, bouw- en welstandszaken, cultureel erfgoed, monumentenbeleid, Wet Ruimtelijke Ordening/WABO, beheer openbare ruimte, groen, gemeentelijk accomodatiebeleid.

Eppe Beimers, financiën en verkeer en vervoer, 2e loco-burgemeester
financiën en belastingen, grondexploitatie, verkeer en vervoer, RijnlandRoute, subsidiebeleid, vrijwilligersbeleid, ICT/aanbestedingen, (voordracht) lid algemeen bestuur Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, (voordracht) lid dagelijks bestuur GR Duivenvoorde.

Fatma Koser Kaya, sociale zaken, onderwijs en sport, 3e loco-burgemeester
sociale zaken/WMO, onderwijs/volwasseneneducatie, sport, jeugd- en jongerenbeleid (kinderopvang en peuterzalen), welzijn, volkshuisvesting, ouderenbeleid, bibliotheek, milieu/duurzaamheid (inclusief millennium), emancipatiebeleid, (voordracht) lid algemeen bestuur GR GGD Zuid Holland West, (voordracht) lid algemeen bestuur GR Kust-, Duin- en Bollenstreek.

Ter toelichting dient het volgende. Leendert de Lange (1972) is thans wethouder in de gemeente Noordwijk. Eerder was hij lobbyist voor de gemeente Den Haag. Leendert is bestuurskundige en lid van de VVD.
Eppe Beimers (1951) heeft veel ervaring in de rijksdienst, met name op het terrein van de vormgeving van financiële en bestuurlijke verhoudingen binnen Nederland. Eppe was tussen 2002-2010 wethouder in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Eppe is jurist en lid van het CDA. Fatma Koser Kaya (1968) was van 2004-2012 lid van de Tweede Kamer. In de kamer hield Fatma zich ondermeer bezig met sociale zaken. Fatma is juriste, werkte eerder als advocaat en is lid van D66.

Op 11 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.

Tags

BestuurscrisisCollegeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top