Skip to content

College Wassenaar steunt verdiepte ligging RijnlandRoute

20 maart 20132 minute read

Wassenaar – Op dinsdag 19 maart heeft Gedeputeerde Staten (GS) een besluit genomen over de inpassing van de RijnlandRoute. Het college van Wassenaar steunt dit besluit, waar rekening is gehouden met een goede landschappelijke inpassing en een verdiepte ligging van de RijnlandRoute.

“Wij hebben ons als college fors ingespannen om bij Maaldrift een zo goed mogelijke inpassing van de RijnlandRoute voor Wassenaar te realiseren. De inpassing zoals deze nu door GS is besloten, de ‘compactere trompetaansluiting’, sluit aan bij de uitgangspunten van het recent vastgestelde raadsprogramma. Hierin staat groenbelang en het streven naar zo min mogelijk ruimtebeslag en overlast voor een verkeersknooppunt bij Maaldrift, centraal”, aldus het Wassenaarse college.

RijnlandRoute als compactere trompetaansluiting
De RijnlandRoute krijgt nu een verdiepte ligging en kruist de A44 onderlangs, waarbij de oostelijke parallelweg verdwijnt en de westelijke parallelweg zo dicht mogelijk tegen de RijnlandRoute aan wordt aangelegd. De extra kosten hiervoor bedragen ca. € 20 miljoen. Het college is voornemens, onder voorbehoud van goedkeuring van de raad, hier € 1,5 miljoen aan bij te dragen. De fly-over waar in eerste instantie sprake van was, is hiermee van de baan. Lange tijd is ingezet op een variant met een half knooppunt Maaldrift met VRI-kruising, die onze voorkeur had. Deze variant was naar het oordeel van de minister van I&M helaas niet uitvoerbaar.

Informatieavond voor bewoners
Vandaag informeert de Provincie de direct aanwonenden van de RijnlandRoute over dit besluit. Op donderdag 28 maart om 20.00 uur organiseert de Provincie een informatieavond voor bewoners van de gemeentes waar de RijnlandRoute doorheen gaat in Holiday Inn in Leiden. Deze informatieavond wordt tevens uitgezonden via www.pzh.nl

Tags

CollegeRijnlandRouteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top