Skip to content

Dikke voldoende voor kwaliteit Wassenaarse dienstverlening

19 april 20132 minute read

Wassenaar – Eind vorig jaar heeft de gemeente deelgenomen aan het landelijk onderzoek ‘waarstaatjegemeente.nl’. Bij dit onderzoek spreken inwoners zich uit over het functioneren van hun gemeente. Het meest te spreken zijn de Wassenaarse inwoners over de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van hun leefomgeving. Deze krijgen een 7,9 en 7,1 als score. Wel valt er ruimte voor verbetering te constateren op het onderdeel ‘kwaliteit van het gemeentelijk beleid’.

Grote tevredenheid
De burger als klant gaf de gemeente een score van 7,9. Duidelijke openingstijden, korte wachttijden gemeentelijk loket, correctheid en klantvriendelijkheid vormden de ingrediënten voor deze score. Grote tevredenheid valt eveneens te constateren bij de burger als wijkbewoner. De eigen wijk krijgt een score 7,1. Dit is te danken aan voldoende voorzieningen in de gemeente en de directe woonomgeving, onderhoud openbaar groen, verkeer, bereikbaarheid en vuilophalen.

Van de burger als onderdaan kreeg de gemeente de score 6,3. Daarbij kwam aan bod of er adequaat gereageerd wordt op meldingen, klachten of bezwaren. De burger als partner gaf de score 5,7. Centraal stond bij dit onderdeel van onderzoek stond of de burger in voldoende mate wordt betrokken bij de totstandkoming van beleid en de uitvoering ervan. Een 5,7 was de score van de burger als kiezer. Hierbij werd de vraag gesteld of de gemeente wel goed luistert naar haar inwoners en of de gemeente wel waarmaakt wat zij belooft.

Bij de burger als belastingbetaler zijn de woonlasten in verhouding tot de kwaliteit van het wonen bekeken. In tegenstelling tot de andere rollen is dit aspect van het onderzoek niet met een cijfer beoordeeld. Onderzocht is of er sprake is van een goede verhouding tussen de hoogte van de belastingen en voorzieningenniveau. Ook is bekeken of de belastingbetaler kan rekenen op een zorgvuldig optreden van de gemeente bij vaststelling  en afhandeling van de hoogte van gemeentelijke belastingen.

Verbeteracties
De gemeente benut de resultaten van het onderzoek voor verbeteracties. Het volledige rapport met daarin de uitgebreide resultaten van de 27 gemeenten is te vinden op www.wassenaar.nl.

Tags

DienstverleningGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top