Skip to content

DLW heeft hiervoor gewaarschuwd

20 juni 20134 minute read

Wassenaar – In haar persbericht dd 3 juni 2013 en met een bewonersbrief dd 4 juni 2013 heeft de gemeente Wassenaar bekend gemaakt dat de vergunning voor de bouw van het Caldic museum op het Landgoed Voorlinden onmiddellijk in werking zou treden. Hierdoor zou met de bouw van museum een aanvang gemaakt kunnen worden.

Op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) treedt de vergunning echter pas in werking na afloop van een beroepstermijn van 6 weken waarbinnen belanghebbenden een procedure aanhangig kunnen maken tot vernietiging van de vergunning.
Bovendien bepaalt de wet dat een beslissing op een binnen deze termijn aanhangig gemaakte verzoek tot voorlopige voorziening (lees schorsing van de vergunning vooruitlopend op de definitieve uitspraak tot vernietiging) moet worden afgewacht. Dat duurt tenminste enkele maanden voordat er duidelijkheid is van de bestuursrechter.

DLW heeft het college meermaals gewaarschuwd dat verschillende procedures rond de vergunningverlening niet correct verlopen zijn en dat er geen zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden

De burgemeester Jan Hoekema heeft toezeggingen gedaan naar aanleiding van een aanvraag (welke de raad niet kent) waarbij hij stelde dat hem uit onderzoek was gebleken dat er geen planologische beperkingen voor de vestiging van een museum. In werkelijkheid was er niets wat de vestiging zonder meer mogelijk maakte. Een vestiging aldaar was in strijd met alle mogelijke wet- en regelgeving.

Zonder dat de burgemeester overigens daartoe bevoegd was deed hij deze toezegging en daarop heeft de heer Caldenborgh het landgoed Voorlinden voor 15.5 miljoen aangekocht .Pas maanden na deze aankoop werd de raad geïnformeerd.

Een eerlijke belangenafweging was daarmee onmogelijk omdat het college alleen maar gebaat was de( onbevoegde maar feitelijk ook onverbindende) toezegging te realiseren. De raad volgde braaf het college die alle zienswijzen van tafel veegde. Sommige raadsleden zeggen weinig in de raad maar het lijkt soms ook wel of zij niet nadenken en hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger, die erop toeziet dat het college de dingen correct doet, niet oppakken.

Zelfs zonder dat alle benodigde stukken er waren werd de vergunning ter visie gelegd. Toen de vergunning door het college werd afgegeven waren bepaalde wettelijk vereiste stukken er nog steeds niet terwijl de wethouder bij hoog en bij laag aangaf dat zij er wel waren. Uit de data van de stukken blijkt dat de wethouder de raad verkeerd heeft geïnformeerd. Normaal komt dat een wethouder op een motie van wantrouwen te staan, waarna hij veelal kan vertrekken.

Als laatste procedurefout kan het besluit van het college genoemd worden om geen archeologisch onderzoek te doen terwijl dat nav het bestemmingsplan wel noodzakelijk is. Afwijken van deze wettelijke plicht moet een besluit van de raad zijn en niet een besluit van het college. De zoveelste fout van het college. DLW is van mening dat de raad hierin meegegaan is door blindelings het college te volgen zonder de wettelijk vereiste afweging te maken. Een kwalijke zaak.

Dat alles hield naar de mening van DLW de mogelijkheid in dat bewoners van Binnen Klingen gebruik zouden maken van de geboden rechtsmiddelen omdat zij zich in hun belang voelen genegeerd. En het is dus terecht dat zij in beroep gaan.

Inmiddels is bekend dat een bewonersgroep Binnen Klingen (en zij staan daarin niet alleen) voornemens is de procedures tegen de verleende vergunning te starten. Zij maken zich zorgen dat door de genoemde publicaties de indruk gewekt wordt, dat de gemeente en de aanvrager zich niet alleen niets aantrekken van de belangen van aanwonenden, maar ook dat zij zich niet storen aan de waarborgen die de wetgever voor bezorgde belanghebbenden heeft beoogd te scheppen.

Zowel een medewerker van de gemeente Wassenaar alsmede de aanvrager aan hebben de bewoners toegezegd dat zij de voornoemde wettelijke regeling zullen respecteren. De bouw zal dus voorlopig geen aanvang kunnen nemen. Een correcte procedure met een goede belangenafweging was eerlijker, beter en goedkoper geweest. Wat gaat dit nu iedereen weer aan geld kosten?

Tags

CaldicDLWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top