Skip to content

Openstelling winkels op zondag

26 september 20132 minute read

Wassenaar – Onlangs is de wet- en regelgeving verruimd. Wassenaar kan zijn eigen beleid maken en zelf de openingstijden voor winkels op zondag vaststellen. Dat kan zowel voor alle winkels, of voor bepaalde categorieën bijvoorbeeld tuincentra of voor bepaalde gebieden bijvoorbeeld gebieden buiten het centrum.

Voorschoten en enige andere gemeenten in de omgeving van Wassenaar hebben inmiddels de openingstijden op zondag aanzienlijk verruimd. In Wassenaar is een zondagsregeling van kracht waarbij één supermarkt enige uren open mag zijn. Het gevolg kan zijn dat er economische schade wordt geleden door de ruime openstelling in de naaste omgeving.

Belangrijkste drijfveer voor de huidige regeling in Wassenaar is de bescherming van kleine winkelbedrijven die niet de middelen of mogelijkheden hebben op zondag open te zijn. Het is niet rendabel en vergt de inzet van duur personeel. De ondernemer kan zelf 7 dagen in de week “in de winkel gaan staan” maar dat heeft ongewenste sociale gevolgen. Voor omwonenden betekent zondagsopenstelling: extra lawaai en verkeersdrukte.

WatWassenaarWil is van mening dat er in ons dorp beleid moet komen dat rekening houdt met wat men in nabij gelegen gemeenten doet maar dat ook recht doet aan de specifieke Wassenaarse situatie.

Bij het ontwerpen van dit beleid moet allereerst de mening van betrokken partijen (winkeliersvereniging en/of ondernemersfonds, direct omwonenden en buurtverenigingen) worden geinventariseerd. Het resultaat van die inventarisatie moet zijn weerslag vinden in een voorstel van B&W aan de gemeenteraad. Een beleidswijziging moet een breed en stevig draagvlak hebben.

WatWassenaarWil heeft daarom in de raad van 23 september een motie ingediend waarmee het college wordt opgedragen uiterlijk per 1 januari 2014 een beleidsnotitie over de zondagsopening ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. In die notitie moet tenminste worden meegenomen:
– een mogelijke zondags openstelling per sector of gebied of een combinatie van beide
– positieve en negatieve gevolgen
– de mening van direct omwonenden en buurtverenigingen
– de mening van de winkeliers en het ondernemersfonds

Boet Derks , fractie Wat Wassenaar Wil

Tags

WassenaarWatWassenaarWilWinkels
Gerelateerde artikelen
Back To Top