Skip to content

Financiële positie van de gemeente Wassenaar solide

4 oktober 20134 minute read

Wassenaar – Op 30 oktober wordt in de raadsvergadering de concept-programmabegroting 2014 besproken. Uit de begroting blijkt dat de financiële positie van de gemeente Wassenaar solide is. Vanwege de bezuinigingen van de Rijksoverheid en het interim karakter van het college wordt er terughoudendheid betracht bij het doen van voorstellen die leiden tot nieuwe uitgaven.

Strakke discipline
Uit de begroting blijkt dat de financiële positie van de gemeente Wassenaar solide is. De begroting voor 2014 is sluitend. Wel wordt er grote terughoudendheid betracht bij het doen van voorstellen die leiden tot nieuwe uitgaven. Daarnaast heeft een opschoonactie erin geresulteerd dat, op basis van de jaarrekeningen 2011 en 2012, de structurele onderuitputting van de afgelopen jaren uit de begroting is. Dat geeft ruimte om ook de sinds enkele jaren niet-gerealiseerde ombuigingstaakstelling, te schrappen. De begroting geeft hiermee een solide en betrouwbaar beeld van de financiële positie van de gemeente. Ook koppelt het college daaraan de opdracht aan de werkorganisatie Duivenvoorde tot een strakke discipline bij de uitvoering van de begroting.

Bezuinigingen rijksoverheid
De financiële omstandigheden waarin de komende periode moet worden geopereerd, zijn niet rooskleurig. In de begroting wordt duidelijk dat met name de gevolgen van de rijksbezuinigingen een negatief effect op de algemene uitkering voor de gemeente hebben. Voor 2014 is dit effect nog beperkt, maar voor de daarop volgende jaren wordt de inkomstenderving nadrukkelijker merkbaar. Daarom zijn er in de begroting twee scenario’s opgenomen waarmee de meerjarenramingen sluitend kunnen worden gemaakt. Gelet op de verkiezingen die plaatsvinden in maart 2014, zal de nieuwe gemeenteraad voor een scenario kunnen kiezen.

Financiële positie
De financiële positie van de gemeente is solide, als in aanmerking genomen wordt dat het tekort op de meerjarenramingen volgend jaar op adequate wijze wordt opgelost. De vermogenspositie en de weerstandscapaciteit van de gemeente zijn stevig. Daarbij past de waarschuwing dat de financiële vooruitzichten onzeker blijven. De ontwikkeling van de economie en de financiën van de Rijksoverheid zijn nog altijd punten van zorg en dwingen om alert te blijven.

Uitbreiding taken sociaal domein
De rol van de gemeente in het sociaal domein wordt daarnaast de komende jaren aanzienlijk uitgebreid. Taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en de uitvoering van de AWBZ komen naar de gemeente. Met deze taken komen weliswaar middelen richting de gemeente, maar deze zijn substantieel minder dan de bedragen die daar nu door het rijk en provincie voor worden uitgegeven. Het is voor de gemeente dan ook een grote uitdaging om met minder middelen deze taken op een goede manier uit te voeren. Gemeenten kunnen dat door taken integraal aan te pakken en in samenhang te organiseren. Gelet op de solide financiële positie kunnen de risico’s die zijn verbonden aan de decentralisatie-operatie, op verantwoorde wijze worden opgevangen.

Nieuw beleid in 2014
Op het terrein van ruimtelijke ordening en economie wordt in 2014 in overleg met bedrijven een economische visie opgesteld met als doel om een prettig werkklimaat te versterken. Daarnaast gaat er gewerkt worden aan een nieuwe gemeentelijke structuurvisie, die de basis zal zijn voor toekomstige ruimtelijke keuzes. Ingezet wordt op de versterking van de recreatieve mogelijkheden in het gebied van Duin, Horst en Weide, zodat van het groene karakter van Wassenaar kan worden genoten. Hierbij wordt ook gewerkt aan de kwaliteit van de Wassenaarse Slag als schoon en veilig strand.

Op het terrein van verkeer en vervoer worden op basis van de verkeersagenda 2013 een aantal nieuwe verkeersprojecten uitgevoerd, zoals ‘Hofcampweg Duurzaam Veilig’, fietskruispunt Zijdeweg/Wittenburgerweg en project Violierenweg. Daarnaast wordt er verder worden aan een goede inpassing van de RijnlandRoute. Daarbij staat de versterking van de groene buffer centraal om verdere verstening van dit gebied te voorkomen.

Op het terrein van sociale zaken en onderwijs zullen, naast de hierboven beschreven ontwikkelingen in het sociaal domein, ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Brede School hun deuren openen. Dit laatste is een hecht samenwerkingsverband tussen onder meer scholen, verenigingen en sportclubs, die samen een wezenlijke bijdrage leveren aan een veilige omgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien. Ten slotte is voor het beheer van onze gemeentelijke kunstcollectie een voorziening getroffen, die de continuïteit van de collectie verzekert.

Tags

BegrotingGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top