Skip to content

Raadscommissie bespreekt bestuursakkoord inpassing RijnlandRoute bij Maaldrift

11 oktober 20134 minute read

Wassenaar – De raadscommissie Ruimte en Economie bespreekt op maandag 14 oktober het bestuursakkoord dat de gemeente Wassenaar voornemens is te sluiten met de provincie Zuid Holland over de inpassing van de RijnlandRoute bij Maaldrift. In het akkoord zijn de uitgangspunten vastgelegd waarover het college van burgemeester en wethouders en de provincie Zuid Holland overeenstemming hebben bereikt.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat de voorkeursvariant van Wassenaar (variant ‘Half knooppunt met VRI-kruising – RijnlandRoute doorgaand’) voor het rijk niet acceptabel is. Het college heeft daarop een analyse gemaakt van alternatieve inpassingsvarianten, gebaseerd op voor Wassenaar belangrijke criteria: het groenbelang en het streven naar zo min mogelijk ruimtebeslag en overlast door een verkeersknooppunt bij Maaldrift. Uit deze analyse is de variant ‘Compacte Trompetaansluiting Onderlangs’ als beste naar voren gekomen. De verdiepte ligging van de Rijnlandroute en de compacte uitvoering van de knoop zijn daarbij doorslaggevend.

Faunapassage
Ook ondersteunt de provincie de wens van Wassenaar dat als onderdeel van de variant ‘Compacte Trompetaansluiting Onderlangs’ een faunapassage wordt gerealiseerd. De Provincie zal zich samen met Wassenaar ervoor inspannen dat Rijkswaterstaat deze faunapassage realiseert en financiert. Bij gezamenlijk optrekken wordt de kans van slagen voor het realiseren van deze voor Wassenaar en de regio belangrijke faunapassage aanzienlijk vergroot.

Deze faunapassage is eveneens een belangrijk argument voor het behoud van de ecologische verbinding in de Provinciale Structuurvisie. Eerder drong Wassenaar al aan op het behoud van deze ecologische verbinding Lentevreugd-Papeweg, om zo een uniek gebied van de kust tot aan het veenwijdegebied te ontsluiten en de biodiversiteit te versterken. Gekeken wordt of er samen met de faunapassage ook een recreatieve verbinding ter plekke gerealiseerd kan worden.

Herstel fietsverbinding
Onderdeel van de gekozen variant is het afsluiten van de oostelijke parallelweg langs de A44 naar Leiden. Hiermee wordt een doorgaande weg van Wassenaar naar de wijk Stevenshof veranderd in een doodlopende weg. Eveneens is toegezegd de fietsverbinding tussen Wassenaar en Leiden (Stevenshof) te herstellen.

Verkeerseffecten
Het in stand houden van de verbinding aan de oostkant van de A44 (oostelijke parallelweg A44) zou voor de provincie een forse investering zijn, in de vorm van een viaduct over de verdiepte Rijnlandroute. Voor Wassenaar heeft deze afsluiting van de oostelijke parallelweg A44 tussen Wassenaar en de Leidse wijk Stevenshof als voordeel dat het voor automobilisten uit de Stevenshof niet meer mogelijk is om via de oostkant de A44/N44 bij het Rozenplein op te gaan. Zo wordt sluipverkeer langs deze kant voorkomen. Het realiseren van een keermogelijkheid op de parallelweg aan de oostkant van de Rijksstraatweg is noodzakelijk voor een goede verkeersafwikkeling aldaar wanneer de huidige doorgaande parallelweg wordt ingekort. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd deze keermogelijkheid te realiseren. De provincie laat samen met Wassenaar ook een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om de doorstroming op het kruispunt A44/N44/Rozenweg te verbeteren.

Financiën
Overeengekomen is om €1.5 miljoen bij te dragen aan de inpassingsvariant. Het bedrag is aanzienlijk lager dan de bijdrage van € 3 miljoen, dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor de Wassenaarse voorkeursvariant ‘Half knooppunt met VRI-kruising – RijnlandRoute doorgaand’.

Bewoners
De gekozen variant kent ook een aantal nadelen die de gemeente zeer betreurt. De variant heeft als gevolg dat een aantal woningen en bedrijven aan de oostzijde van de Rijkstraatweg niet gespaard kunnen worden. De provincie heeft aangegeven in overleg te gaan met de eigenaren en waar het mogelijk is de woningen en bedrijven alsnog in enigerlei vorm goed in te passen. Voor de panden die niet gespaard kunnen worden, gaat de provincie in overleg met eigenaren en wil in principe door minnelijke verwerving de benodigde gronden en opstallen in eigendom krijgen.

Maatregelen
Doordat er geen mogelijkheid meer is om vanuit Leiden-Zuid ter hoogte van het Valkenburgse meer direct op de A44 te komen, bestaat er de mogelijkheid van een toename van het verkeer op de westelijke parallelweg Rijksstraatweg in Wassenaar. In dat geval worden er na zorgvuldige verkeerstellingen en realisatie van de RijnlandRoute passende maatregelen genomen.

Uitvoering
Het bestuursakkoord wordt in de raadscommissie behandeld op 14 oktober (18.15 – 19.45 uur). Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met het voorliggende raadsvoorstel, dan kan het college overgaan tot het afsluiten van een bestuursovereenkomst.

Tags

RijnlandRouteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top