Skip to content

Wat Wassenaarders Willen: Zorg-op-Maat

22 oktober 20132 minute read

Wassenaar – 1 Januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor WMO-zorg, Jeugdzorg en ondersteuning van mensen met een arbeidshandicap naar de gemeenten.

Argumenten:
– beleid en uitvoering dicht bij de burger;
– de gemeente kan dwarsverbanden leggen;
– preventie, ondersteuning bundelen en efficiëntie;
– forse bezuiniging op dit overheidsbudget.

Na bezuiniging gaat het restant naar de gemeenten. Opgave voor de gemeenten: handhaaf kwaliteit door efficiëntie en concretiseren van de ‘Participatiemaatschappij’ . Bij meervoudige problemen winst behalen; één gezin, plan, regisseur. WatWassenaarWil kan zich in deze uitgangspunten vinden. Voorbehoud: Uitvoering gezamenlijk maar Beleid doet Wassenaar zelf. De Participatiemaatschappij? Voor Wassenaar geldt: veel kinderen en/of familie woont elders, Nederland of buitenland. ‘Mantelzorg’? een vrome wens. Genoeg vrijwilligers? Ook met deze realiteiten moet rekening worden gehouden.

In de media kunnen lazen we dat onze gemeente met Leidschendam-Voorburg en Voorschoten werkt aan ‘Kadernota 3D’ voor sociaal beleid. Dit krantenbericht lijkt de enige openbare informatie over dit plan. Zou de inzender de gemeente zijn? Informeert de gemeente zijn burgers via de krant? Is dat transparantie?

Blijkbaar is deze Kadernota nog niet gereed. We hebben te maken met een ‘majeure’ beleidswijziging. Voor WatWassenaarWil reden om van zich te laten horen. Belangrijke dingen horen thuis in een kaderstellend beleidsstuk.

In genoemd krantenartikel staat: “de ondersteuning dichter bij huis en meer vraaggericht” én gemeenten gaan “gebiedsgericht of wijkgericht” werken én “voorzieningen worden afgestemd op de lokale behoeften”. Klinkt goed. Dicht bij de mensen blijven.
Dan heeft “gezamenlijk” beleid risico’s. ‘Ver weg’ wordt de ‘gezamenlijke’ dienstverlening geregeld. Maar een gezin met een lastige puber heeft domweg professionele hulp nodig. “Gezamenlijk beleid” heeft dan geen toegevoegde waarde. En wat heeft de cliënt aan “meer bestuurs- en uitvoeringskracht”?

Succesvolle bedrijven zetten de klant op de eerste plaats. Ook in het sociale beleid moet dat leidend beginsel zijn.
Wassenaar is wat dat betreft steeds goed voor de dag gekomen: ons ‘zorgloket’ is menselijk. Niet te vervangen door een computerprogramma dat overal geldig moet zijn. Wassenaar kent de ‘keukentafelgesprekken’ thuis bij de cliënt. Niet te vervangen door anonieme procedures.

WatWassenaarWil heeft zich steeds verzet tegen fusie met omliggende gemeenten. Wassenaar moet zijn eigen beleid kunnen blijven bepalen onafhankelijk van de politiek in beide andere gemeenten.

Mijn wens is dat Wassenaarse bestuurders de belangen van de Wassenaarders voorop blijven stellen. Daar zijn ze voor!

Henri Hendrickx
voorzitter WatWassenaarWil

Tags

WassenaarWatWassenaarWil
Gerelateerde artikelen
Back To Top