Skip to content

College Wassenaar positief over rekenkamerrapport

25 oktober 20132 minute read

Wassenaar – De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft onlangs het rapport “Reserves, Voorzieningen en omgang met risico’s” aangeboden aan het college van B&W Wassenaar. Moeilijke economische omstandigheden met teruglopende inkomsten, bezuinigingen en een te verwachten uitbreiding van de gemeentelijke taken, trekken een wissel op het werk van het gemeentebestuur, aldus de lokale rekenkamer. Het conceptrapport wil bijdragen aan kaderstellingen en controle door meer helderheid en inzicht te creëren in de gemeentelijke financiën. Vooral op het gebied van reserves, voorzieningen en de onderliggende risico’s. Wethouder Beimers van Financiën: “In de loop van deze raads- en collegeperiode zijn reeds verschillende stappen gezet.”

Heldere conclusies en acht aanbevelingen
Het conceptrapport van de rekenkamer bevat heldere conclusies en een reeks van aanbevelingen die het college van B&W ondersteunt zoals:
· Breid de bestaande kaders voor het financiële beleid en beheer in de gemeente uit.
· Evalueer begrotingsprocessen en pas deze zo nodig aan.
· Integreer actief risicomanagement als geïntegreerd onderdeel van de
planning- en controlcyclus.
· Geef helder inzicht in de status en de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit van de gemeente.
· Maak de samenhang inzichtelijker tussen financiële parameters en consequenties van beleidskeuzes.
· Evalueer periodiek de bestemmingsreserves en koppel dit terug aan de gemeenteraad.
· Onderzoek iedere vier jaar de kostendekkendheid van de afval- en rioolheffing.
· Onderbouw jaarlijkse de voorzieningen van groot onderhoud gemeentelijke accommodaties op basis van door de gemeenteraad vastgestelde beheerplannen.

In de afgelopen raadsperiode zijn reeds verschillende stappen gezet op bovengenoemde terreinen. Voor de gevraagde verbeteracties is inzet nodig van zowel het gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie. Daarvoor zal een planning worden opgesteld.

Tags

CollegeWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top