Skip to content

Nieuwjaarsspeech 2014 door burgemeester Hoekema

8 januari 20148 minute read

Wassenaar – Welkom in de Paauw! En een gelukkig, voorspoedig en gezond 2014 voor U allen. Dear friends of Wassenaar, welcome and Happy New Year. We are proud to extend again our warm hospitality to you, be it ambassadors, expats, non Dutch in any sense of the word. That includes the 500 asylumseekers and/or refugees who spent the Christmas period here at Duinrell. We are an English speaking community and cherish the warm contacts with many of you.

Dames en Heren, de jaarwisseling was rustig, en dan bedoel ik ook rustig, verlopen. Het aantal incidenten in onze gemeente was verwaarloosbaar klein, en lag zelfs onder dat van, in Haaglanden, Midden Delfland of onze buurgemeente Voorschoten. Dank aan politie, brandweer maar ook aan de actieve wijk- en buurtbewoners in Kerkehout en Oostdorp. Ook de viering van Oud en Nieuw is een voorbeeld van wat de participatiesamenleving en verantwoordelijkheid geven aan burgers vermag. De formule van goed georganiseerde vreugdevuren werkt. Met dat voorbeeld voor ogen vraag ik me met vele andere collegae en Kamer- leden of het niet hoog tijd wordt voor een vuurwerkverbod of op zijn minst zeer sterke regulering. Levens, ledematen, overlast voor mens en dier en over de balk gegooid geld. Plaatselijk toch nog voor 8000 euro schade aan verkeersborden etc. De oogst van deze weken aan incidenten was landelijk, ondanks alle rust, flink negatief. Laten we net zo als bij alcohol dit soort “genot” nu echt gewoon gaan reguleren. De tijd is er rijp voor. Minister Opstelten hoeft niet te wachten en in 2014 zouden we al plaatselijk moeten kunnen regelen wanneer we iets mogen afsteken.

Wassenaar was deze jaren veel in het nieuws en niet altijd positief. De raadsperiode was turbulent. De bijzonderheden zijn u bekend en behoeven geen nader betoog. Het nieuwe college dat op 11 februari aantrad heeft, met succes, getoond dat zakelijk besturen met goede verhoudingen tussen college en Raad, kan en ook loont. Een lijst afspraken met focus en scherpe keuzes tot maart 2014 is vrijwel geheel afgewerkt. Die afspraken hebben de steun gekregen van een bredere coalitie dan de partijen die wethouders leverden. Bovendien zijn veel besluiten raadsbreed genomen. Die wethouders kwamen van buiten. Dat werkte verfrissend en goed. Er is op resultaten ingezet en gescoord. Bestemmingsplannen zijn waar nodig herzien, een belangrijk renovatieproject in Oostdorp bijna voltooid, het subsidiestelsel herzien en verhelderd, dit gebouw wordt sober maar doelmatig aangepast aan vereisten van verantwoord energiegebruik.

Dames en Heren, wij staan er als Wassenaar goed voor, we zijn een van de beste woongemeentes in de provincie. De uitdaging is om Wassenaar positief en blijvend positief in het nieuws te laten komen. Materiaal genoeg. We hebben een groene en veilige gemeente met heel veel initiatieven van burgers en groepen burgers en vrijwilligers, van het Hospice dat nieuwe huisvesting krijgt tot de kinderboerderij. Ook financieel staan we er goed voor en zijn we meer dan solide. Het lastenniveau is gemiddeld, het voorzieningenniveau is hoog, de begroting is sluitend, de reserves aanzienlijk. We krijgen een prachtig nieuw museum door een heel bijzonder particulier initiatief. Dat museum wordt naar ik verwacht ook architectonisch een landmerk dat in goede balans is met de omringende natuur. Wegen en paden zijn goed onderhouden, verkeersknelpunten zijn of worden aangepakt en binnenkort komt het Centrum Verkeersplan uw kant op. Culturele voorzieningen zijn vooral ook door initiatieven van onderop hoogwaardig. Er is veel bijgekomen op dat terrein de laatste jaren zonder dat we doorschieten in pretenties. Dat kan ook door de samenwerking met instellingen in Den Haag. Onze bibliotheek die we bestuurlijk delen met Voorschoten staat er blakend voor en fungeert in de praktijk als dorpshuis. Ons onderwijs staat er goed voor, de basisscholen en drie bloeiende scholen voor voortgezet onderwijs.

Heel veel mensen, ook jonge gezinnen, blijken Wassenaar als woon-en leef gemeente hoog te waarderen. Met wat meer mogelijkheden voor starters zouden we ook meer twintigers en dertigers kunnen lokken. Dat is goed voor de reuring in het dorp en voor onze lokale bedrijven.

Het economisch klimaat is landelijk nog zorgelijk maar kijk om U heen: nieuwe winkels hebben zich in ons dorps centrum gevestigd, het overleg met ondernemers heeft nieuw elan gekregen. De centrummanager is aan het werk. Ook de dienstverleningssector bloeit in ons dorp waar veel ondernemingszin heerst. Dat lezen we week in week uit in nu de enige krant van Wassenaar. Wij willen als gemeente daar graag op inspelen en helpen waar we kunnen. U kunt daaraan bijdragen door goederen en diensten zoveel mogelijk in ons dorp af te nemen, de kwaliteit is ernaar. Ons economisch beleid is terecht toegespitst op sectoren en plekken waar we goed in zijn en toegevoegde waarde hebben, tuinen, strand, onderhoud en verbouwing van soms beeldbepalende panden.

Grote uitdagingen komen op ons af op de terreinen werk, zorg en jeugd, in het jargon 3 D. Werk, zorg en welzijn en jeugd. We zijn al flink op streek met de voorbereidingen ook door de goed lopende samenwerking met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. We gaan daar flink mee verder op een manier die zorg op professioneel niveau waarborgt en eigenheid op lokaal niveau mogelijk maakt. Laten we ons wel realiseren dat deze operatie een wezenlijke verandering in het lokaal bestuur betekent, van de harde naar de zachte sector, ook in het beslag op de gemeentelijke begroting. De aansturing van deze complexe en financieel risicovolle grote projecten luistert nauw, we zetten alles op alles om enerzijds voldoende massa te maken voor verantwoorde uitvoering anderzijds de menselijke maat en lokale eigenheid niet uit het oog te verliezen. Ook voor de gemeenteraad is hier werk aan de winkel: gemeenschappelijke regelingen zijn lastig te controleren. Het thema taken, schaal, controle ligt levensgroot op tafel.

De samenwerking met Voorschoten is een jaar oud waar het gaat om de gezamenlijke werkorganisatie. Die organisatie is niet volmaakt en ook geen panacee voor wat niet goed gaat bij de gemeente, maar zij loopt en draait goed. We staan open voor Uw wensen en commentaren. Alles kan en moet altijd beter. Ook uit onderzoek blijkt dat de klantgerichtheid en de productie bij het Klantcontactcentrum goed is en onze burgers goed blijkt te bedienen. Zo moet het ook. Dit jaar werken we met kracht verder aan opleiding en scholing en het goed bedienen van de gemeenteraad.

Over de verkiezingen op 19 maart een enkel woord. In Wassenaar is zeker iets te kiezen met 9 partijen die zullen meedoen. Dat grote aantal stelt wel een premie op goed overleg, samenwerken, inschikken en compromissen sluiten. Hoe breder de basis des te meer draagvlak voor besluiten. Democratie blijft in essentie het maken van keuzes die een meerderheid van de Raad steunt. Van groot belang is ook dat we in de Raad en tussen college en Raad de verhoudingen goed houden. Niet zoetsappig of door alle meningsverschillen onder de tafel te vegen, maar door strijd op inhoud met een open vizier en met fatsoenlijke middelen. Meer dialoog en discussie in de openbaarheid dan het eigen gelijk op het veilige en besloten Internet. We hebben hier in de komende jaren wel het nodige in te halen en goed te maken en ik roep u allen, ook de burgers van Wassenaar, op het democratisch goed te koesteren en het democratische spel eerlijk en open te spelen. Ik heb respect voor al die mensen die vrijwillig opgaan, soms opnieuw opgaan, voor het lidmaatschap van de Raad. Democratie bestaat bij de gratie van burgers die zich voor het collectieve belang willen inzetten schreef NRC/Handelsblad gisteravond. En verderop in het hoofdredactioneel commentaar:” Raadsleden verdienen meer respect van de burgers namens wie en voor wie zij hun taak verrichten”. Deze woorden zijn mij uit het hart gegrepen, maar ik voeg daar wel aan toe dat ” we” met ons allen dat respect ook waar moeten maken door het dag in dag uit te verdienen. Dat vergt inzet, betrokkenheid, de bereidheid om compromissen te sluiten, keuzes te motiveren, voorstellen toe te lichten en op waarde te schatten, met open vizier strijden en op de bal en niet op de man te spelen. Laten we de komende jaren nu eens echt het persoonlijke en het zakelijke scheiden. En laat vooral het aloude vertrouwen terugkomen, vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de medemens. Zonder dat vertrouwen vermogen we niets. De overheid krijgt heel veel deels nieuwe taken, daar moeten we verantwoordelijk mee omgaan. De mens kan veel zelf, de kracht van mensen is een bron van inspiratie, maar zonder een gemeentebestuur gaat het niet. Dat gemeentebestuur zijn wij, raad en college, ambtelijke medewerkers, herstel en bevestiging van vertrouwen met u burgers, groepen burgers, het maatschappelijk middenveld is nodig. Dat maatschappelijk middenveld is in Wassenaar rijk geschakeerd en krachtig. Samen komen we een eind deze jaren.

Ik heb gezegd.

Tags

HoekemaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top