Ga naar hoofdinhoud

Rectificatie Wassenaarse Seksrel

9 januari 20145 minute read

Wassenaar – Aanleiding tot de zogenaamde seksrel waren vragen welke door WWW werden gesteld over een volledig uit de hand gelopen nazit. Fractievoorzitter Ben Paulides heeft de vragen mede ondertekend omdat de gebeurtenissen volgens hem echt hadden plaats gevonden.

De burgemeester reageerde met de woorden “hier gaan jullie spijt van krijgen”. Niet lang daarna werden de drie raadsleden door wethouder de Greef aangeklaagd wegens smaad en laster. Deze aangifte was mede gebaseerd op het rapport van onderzoeksbureau BING. Dit rapport beweerde dat de wethouder dit niet gezegd had, althans met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

Onder leiding van burgemeester Hoekema en op kosten van de gemeenschap is gepoogd de wethouder te beschermen en de vragenstellers in een verkeerd daglicht te stellen. Ofschoon het college onbevoegd was, dit alles zonder de raad te besluiten, gaf de gemeente voor de aangifte circa 34.000 euro uit. De kosten van het Bing rapport waren voor de gemeente circa 35.000 euro en de diverse persconferenties en de externe persvoorlichter Luc Dietz hebben tenminste 14.000 euro gekost. Om zich tegen aangifte te verweren moest Ben Paulides zijn rechtsbijstandsverzekering inschakelen. Alle procedures werden vervolgens begeleid door Carene van Vliet van het kantoor Delissen en Martens uit Den Haag. De twee andere beklaagden hadden zich inmiddels op kosten van hun partij zich in de procedures gevoegd en dezelfde advocaat genomen als Ben Paulides.

Nadat er diverse verklaringen onder ede waren afgenomen door de politie, kon er volgens de Officier van Justitie niet geconcludeerd worden dat er sprake was van smaad en laster. Derhalve werd de zaak geseponeerd. Het college heeft tegen beter weten in besloten dat wethouder de Greef tegen het sepot in beroep mocht gaan, een zogenaamde artikel 12 procedure op kosten van de gemeenschap. Dit kostte de gemeente nog eens 34.000 euro. In december 2013 werd bekend dat het Hof weigerde dit beroep te honoreren. De drie raadsleden hadden inmiddels beroep aanhangig gemaakt bij de Accountantskamer met betrekking tot het handelen van de onderzoeker van BING. Deze tuchtzaak werd gewonnen door de Ben Paulides en zijn mede beschuldigde raadsleden. De uitspraak was dat het rapport èn onzorgvuldig èn ondeskundig èn onprofessioneel was. De behandeling van het verweer van BING kostte de gemeente Wassenaar 19.000 euro. Volgens het door het college afgesloten contract moet de gemeente alle juridische kosten en eventuele overige kosten, die uit de aansprakelijkheid van BING voortvloeien, betalen.

De advocaat kosten van Ben Paulides worden gedragen door zijn rechtsbijstandverzekering en de vergoeding die nu door de diverse media wordt verspreid komt niet ten gunste van Paulides of DLW. Verder heeft Paulides niet deelgenomen aan de onderhandelingen die gevoerd zijn door de advocaten over de schadeloosstelling of bij de gesprekken die in het presidium gevoerd zijn. Paulides heeft ook niet deelgenomen aan de stemming in de gemeenteraad over de schadevergoeding. Alle andere partijen deden dat wel ofschoon zij allen een belang hadden.
De onderhandelingen die gevoerd zijn, om tot de spraakmakende overeenkomst te komen, hebben de gemeente ook nog eens 30.000 euro gekost. Dat stond in het besluit over de 151.000 euro wat door de raad is aangenomen en brengt het totaal op 181.000 euro. Volgens DLW is de kans groot dat er nog meer kosten bijkomen over 2013 en 2014.

Het bedrag, dat de gemeente ter beschikking heeft gesteld, bevat een schadevergoeding van 60.000 euro aan Mary Jo van der Velde. Saillant detail is, dat de zetel van Mary Jo van der Velde (WWW), na haar onverwachte opstappen, weer terug gaat naar D66. Uit berichten die onze partij heeft gekregen uit Wassenaar blijkt dat er een voorwaarde is gesteld (die niet op papier mocht komen) onder leiding van onze D66 burgemeester, dat de zetel van van der Velde teruggegeven moest worden aan D66. Op onze vraag aan Paulides of hij hier kennis van heeft antwoordde Ben Paulides dat hij noch bij de onderhandelingen noch bij de presidium gesprekken aanwezig is geweest en dat hij daar niets over kan zeggen. Het bestuur van DLW concludeert dat het er tenminste op lijkt dat de burgemeester in een mislukte poging de wethouder te beschermen ruim 3,5 ton heeft uitgegeven om uiteindelijk de D66 zetel terug te kopen. Hopelijk gaat minister Plasterk dit ook onderzoeken.

Als Democratische Liberalen Wassenaar staan wij voor een integer bestuur. Kosten zoals gemaakt zijn niet acceptabel. Er had gewoon een gesprek plaats moeten vinden om de lucht te klaren. Helaas is men daar niet toe bereid geweest, ondanks de verschillende handreikingen die de heer Paulides daartoe gedaan heeft. Het is echter redelijk dat een gemeenteraadslid, wanneer zij onterecht wordt aangeklaagd door de gemeente, haar verweer kosten krijgt vergoed. Dat is gebeurd. Van een schadevergoeding aan Paulides is geen sprake geweest. Als het aan DLW lag zouden de kosten op de veroorzakende partij worden verhaald. Helaas heeft het college (zonder instemming van DLW) besloten de kosten bij de burger neer te leggen.

Voor vragen, gaarne schriftelijk (per email) reageren.
info@democratischeliberalen.nl

Tags

DLWSeksrelWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top