Skip to content

D66: Als je ná 1 januari 2015 nog hulp nodig hebt, dan………..?

11 februari 20142 minute read

Wassenaar – Wie na 1 januari 2015 hulp nodig heeft bij aangepast wonen, werken of bij jeugd en gezin, moet zich realiseren dat veel zaken wettelijk anders zullen zijn geregeld. Straks zal de gemeente voor vrijwel alle directe hulp het aanspreekpunt zijn. Op zich een goede zaak want de gemeente staat dichter bij de mensen dan de provincie en het rijk. Ook wordt versnipperde hulpverlening zoveel mogelijk voorkomen. In het sociaal wijkteam, waarin de wijkverpleegkundige een cruciale coördinerende rol krijgt, worden alle hulpvragen op een persoon of gezin afgestemd. Daarbij kunnen werk, wonen en jeugdhulp integraal worden opgepakt.

Langdurige zorg
Langdurige zorg, in een verzorgingshuis, is nu al beperkt. Instellingen hebben minder plaatsen en de indicatie voor opname is strenger geworden. Dat ouderen en mensen met een beperking langer thuis blijven wonen, vraagt wel om maatwerk. Individueel, maar soms ook collectief: woonvormen die beter mogelijk maken dat bewoners elkaar helpen, mantelzorg verlenen. D66 vindt dat de gemeente een taak heeft bij het activeren van burgers voor burgers.

Jeugd
De hulp aan kinderen en jongeren is nu nog versnipperd over allerlei instanties. De gemeente gaat hierin straks een hoofdrol vervullen. Op zichzelf is dat goed, ook vanwege de samenhang met andere vormen van maatschappelijke zorg. Die leidt er nu nog toe dat een gezin met problemen de ene na de andere hulpinstantie over de vloer krijgt. In het Wassenaarse Centrum voor Jeugd en Gezin werken hulporganisaties samen, daar kan de contactpersoon afspraken mee maken. D66 zal deze prima ontwikkeling verder steunen en stimuleren.

Participatie
Voor mensen met een beperking komen er nieuwe kansen om deel te nemen aan de samenleving – participatie. De essentie is dat iedereen naar vermogen in loondienst moet kunnen werken. De gemeente richt, samen met buurgemeenten, werkbedrijven op waarin mensen met een beperking worden begeleid naar werk in “echte” bedrijven. D66 vindt dat ondernemers actief bij deze ontwikkeling moeten worden betrokken, ook om zo nodig aanpassingen aan de werksituatie te helpen realiseren. Ook de komende vier jaar zal D66 eraan werken dat de gemeente, de centrale plek waar burgerparticipatie in wonen, leven en werk vorm krijgt, de burger optimaal van dienst is.
Maar vooral: D66 blijft zich inzetten voor Wassenaarders die hulp nodig hebben en zal erop toezien dat hiervoor voldoende (financiële) middelen beschikbaar blijven!

Voor meer informatie over verkiezingsprogramma en kandidaten zie onze website: www.d66wassenaar.nl

Tags

D66Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top