Skip to content

Hart voor Wassenaar en de Wet maatschappelijke ondersteuning

18 februari 20143 minute read

Wassenaar – Afgelopen 11 februari vond op uitnodiging van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisatie een paneldiscussie plaats met de 9 politieke partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart as. met als onderwerp de ouderenzorg.

De invoering van de WMO per 2015 wordt een grote operatie. Wat betreft te stellen randvoorwaarden en heldere afspraken moet er ook landelijk nog een hoop bepaald worden. De huidige gemeenteraad heeft de 3D (decentralisaties) kadernota opgesteld, een papieren tijger zonder praktisch handvatten. Ik verwachtte/hoopte, dat de zittende partijen de aanwezigen inhoudelijk wat meer konden vertellen maar helaas bleek dit niet het geval. Acht partijen die het allemaal roerend met elkaar eens waren, antwoord probeerden te geven op de vragen met als conclusie, dat er nog zo weinig bekend is. Alleen Hart voor Wassenaar bleek een terechte kritische kanttekening te hebben namelijk, waarom heeft de Gemeente Wassenaar nog maar zo weinig stappen gezet?

Er is over de komende overheveling namelijk best het een en ander bekend of het nou wel of niet direct ingevoerd moet worden per 2015. De gemeente krijgt een regierol en extra budget vanuit de overheid. De VVD liet weten dat dit budget niet geoormerkt zal worden. Dit houdt in dat wanneer er meer geld voor de zorg nodig is dat de gemeente dit vrij zal maken. Het omgekeerde is echter ook waar, is er elders geld nodig dan kan het uit het zorg potje komen. Een risico. WWW zegde toe extra geld toe te kennen voor vraaggestuurde zorg. Er wordt nu al gretig met virtuele centen gespeeld.

In Huizen is een aantal jaren geleden het pilot, de Kanteling, geïnitieerd door de VNG, gestart. De uitkomst van het pilot, te lezen in het rapport “Vraagsturing in de praktijk”, is dat vraaggestuurde zorg efficiënter, goedkoper en klantvriendelijker is. Er vindt een verplaatsing van gelden plaats: meer investeren aan de voorkant maar daardoor een bezuiniging aan de achterkant. De wethouder in Huizen met WMO in haar portefeuille begeleidde dit pilot. Hoe ver is onze wethouder?

Diverse zorginstellingen in ons mooie dorp zijn al druk doende met het doorvoeren van nieuwe werkwijzen om zich voor te bereiden op de overheveling. Er heerst echter ook veel onzekerheid. Het is jammer dat de gemeente haar regierol nog niet heeft gepakt en om de tafel heeft gezeten met alle betrokken partijen om alvast wat praktische plannen op te stellen. Hart voor Wassenaar wil dat de gemeente zelfstandig blijft, ook wat betreft de uitvoering van de WMO. Alleen samenwerken wanneer het echt nut heeft. De inwoners moeten keuzevrijheid hebben, maken hun afspraken met het gemeenteloket in Wassenaar en als u niet naar de gemeente kunt komen, dan komt de gemeente naar u.

Hart voor Wassenaar is de nieuwe lokale partij zonder geschiedenis van verkwisting of rellen, ik ervaar dat als zeer verfrissend. Voor anderen voelt het wellicht als een dreiging, en terecht denk ik. Hart voor Wassenaar bestaat uit inwoners van Wassenaar die vinden dat het moet veranderen in ons dorp qua bestuur en uitvoering, we konden niet langer toe kijken en enken dat we toch geen invloed zouden hebben. Met uw steun kunnen we het huidige bestuur wèl veranderen en er voor iedereen zijn. Vertrouwen moet je winnen. Geeft u ons een kans, we zullen er voor u zijn en u kunt ons aanspreken op onze beloften.

Gisela Mulder-Jense –
nr. 2 Lijst 9 Hart voor Wassenaar

Tags

WassenaarWMO
Gerelateerde artikelen
Back To Top