Skip to content

Stop de Verspilling: Verslag bespreking met burgemeester Hoekema

7 maart 20145 minute read

Wassenaar – Op maandag 4 maart jl. waren wij, ondergetekende en de heer O. Stuger, voorzitter Bond van Belastingbetalers (BvB.) door burgemeester Hoekema uitgenodigd voor een gesprek om de twee brieven die wij aan B&W hadden gestuurd en de actie ‘Stop de Verspilling’ te bespreken. In deze brieven waren een paar eisen vastgelegd. Naast de heer Hoekema en zijn secretaresse was mr. W. van der Werf, gemeente advocaat (van der Feltz) en de wethouder van financiën, de heer E.P. Beimers aanwezig. De heer Stuger werd vergezeld door zijn medewerkster Agnieta van der Plaat. Hierbij een beknopte samenvatting van de punten en vragen die bij de bespreking aan de orde zijn gekomen.

1. Waarom niet direct ingegrepen?
De heer Hoekema stelde dat hij tijdens die z.g. nazit van betreffende raads- en B&W leden zelf afwezig was door verblijf in het buitenland. Bevestigde ook dat door de aanwezigen bij die ‘nazit’ aanzienlijke hoeveelheden alcohol waren genuttigd waardoor het ook moeilijk was te bepalen door wie en of, er wel of geen seksueel getinte opmerkingen, cq. voorstellen, waren gedebiteerd. Bij zijn terugkomst bleek dat betrokkenen al met de pers contact hadden opgenomen waardoor de welles/nietes rel op gang kwam. Hij, de heer Hoekema, had nog wel met betrokkenen gesproken, maar vooral mevrouw van der Velde wilde haar eis tot schadevergoeding doorzetten. Een compromis was niet meer mogelijk en ook andere betrokkenen namen geen genoegen met minnelijke schikkingen. Tot zover het commentaar van de hr. Hoekema

2. De affaire kon volledig uit de hand lopen omdat de betrokkenen elkaar beschuldigden van incorrecte en beledigende opmerkingen, en zoals werd gesuggereerd, oneerbare voorstellen. Waar of niet waar?
Uiteraard vond de pers dat wel mooi. De gemeente had later BING ingeschakeld als bemiddelingsbureau. Dat rapport (€.34.000,-) verschafte onvoldoende duidelijkheid. De kwaliteit van het rapport is zeer discutabel en door drie van de betrokkenen ter verdere beoordeling neergelegd bij het college van beroep bedrijfsleven. Mocht de rechter bevestigen dat het rapport, waar de gemeente immers haar acties op had gebaseerd, inderdaad ondeugdelijk is, dat wordt de gemeente zeer kwetsbaar. In dat geval zou de gemeente een deel van de €151.000 terug kunnen eisen. De Heer O.Stuger zal zich er namens de B.van B. voor gaan inzetten om het geld terug te vorderen.

3. Waarom is er door B&W. e.a. niet in het openbaar rekening en verantwoording naar de burgers afgelegd?
De heer Hoekema stelt dat via de website en andere media al voldoende uitleg over de affaire is gegeven en dat nu niet wenselijk is daar nog verder vanuit de gemeente op terug te komen.

4. Waarom is er door de Raad en B&W ingestemd met de betaling van €.151.000,- als schadevergoeding voor “reputatieschade” en juridische kosten gemaakt door betrokkenen?
De heer W.van der Werf, gemeente advocaat, geeft hier uitgebreid toelichting over. De advocaat van mevrouw v.d. Velde had gedreigd om een nog grotere claim, €535.000,– , bij de gemeente neer te leggen (onder het motto: we procederen jullie kapot) als niet aan de eerdere eis zou worden voldaan. Er is toen een juridische afweging gemaakt: gaat de gemeente door met het risico van eindeloze juridische procedures, of om die eerdere €151.000 uit te keren? Dat laatste gebeurde. Ook de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Plasterk, had hiervoor het groene licht gegeven. Tot zover de motivering van de gemeente.

5. Mijn vraag of de gemeente in feite door deze chantage door knieën is gegaan, werd niet ontkend.

6. Tenslotte heb ik nog eens benadrukt dat de reputatie en gezag van gemeenteraad en B&W ernstig is ge-erodeert en dat er serieus over nagedacht moet worden hoe het vertrouwen van de Wassenaarse burgers weer herwonnen kan worden.

7. Verder is het mij, ondanks uitleg burgemeester en advocaat, niet nog niet erg duidelijk waarom problemen die ontstaan na een “nabespreking” (in Wassenaar heet zoiets een ‘nazit of seksrel’) financieel op de burgers verhaald moet worden.

Samenvatting
Het was een zakelijk gesprek waarbij iedereen zijn standpunten kon verwoorden. Maar het bleef een “achteraf” gesprek; wat had er gedaan kunnen en moeten worden. Voor mij onbevredigend. Over een zaak was iedereen het volledig eens; de rol die de betrokkenen bij de seksrel, nazit , is zeer dubieus, schaamteloos en onfatsoenlijke. Er is nu, sinds een jaar, een nieuw B&W. college waarbij gehoopt mag worden dat ook de financiële rommel wordt/is opgeruimd en dat zoiets nooit meer mag gebeuren.

Persoonlijk commentaar M.S.
Er is uit dit gesprek niets meer of minder gekomen dan ik had verwacht. Geld is weg, tenzij de Bond van Belastingbetalers succes heeft bij het terugvorderen bij BING van een (gedeelte) van het geld. Dit is dus nu wel in goede handen. Wat hebben wij bereikt? De politici zullen zich hopelijk beter realiseren dat zij verantwoording aan de burgers schuldig zijn en dat, in het geval van onbehoorlijk bestuur of beslissingen, er burgers zijn die alarm slaan en het niet pikken dat gehoopt wordt het wel zal “overwaaien”. Daarnaast kunnen we grote vraagtekens zetten in hoeverre sommige raadsleden geschikt en capabel zijn om het werk waarvoor zij zijn aangesteld, uit te voeren. Bij mij zijn die vraagtekens er niet.

Martin Schuitema 06/03/2014
(hmp.schuitma@gmail.com)

Tags

SeksrelWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top