Skip to content

Voedselbank Wassenaar blikt tevreden terug op 2013

15 maart 20144 minute read

Wassenaar – Het jaar 2013 was het tweede volledige jaar van de Stichting Voedselbank Wassenaar. Onze missie is het verstrekken van gratis voedsel aan de allerarmste mensen in Wassenaar en dat doen we uitsluitend met vrijwilligers.

Onze stichting is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en heeft als doelstelling: Het helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door het beschikbaar stellen van voedsel dat de Voedselbank van derden krijgt. Het tegengaan van verspilling van goed voedsel c.q. het voorkomen van vernietiging d.m.v. het dumpen van overtollige voorraden. De voedselbank staat open voor iedereen; ongeacht geloof huidskleur of nationaliteit.

Maatschappelijke waardering.
Goede vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Zij verdienen dan ook veel waardering. Dat geldt in het bijzonder voor onze coördinatoren mevrouw Coby Ruiter en de heer Jaap van Tol. Zij sturen ook onze vrijwilligers aan. De directie van attractiepark Duinrell trakteerde een aantal vrijwilligers begin mei op een prachtige voorstelling van Soldaat van Oranje en het bestuur bood in december een gezellig etentje aan.

Organisatie uitdelen voedselpakketten.
Wekelijks krijgt de Stichting de inhoud van de voedselpakketten, vanuit het distributiecentrum van de voedselbank regio Haaglanden in bulkvorm aangevoerd.
Het gaat om levensmiddelen die via gangbare kanalen niet meer kunnen worden verkocht maar waarvan de uiterste verkoopdatum niet is overschreden.
Het vervoer naar Wassenaar wordt tegen kostprijs verzorgd door de Vrijwilligerscentrale Wassenaar en door Van der Zalm zonwering. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van de wekelijkse brooddonatie van bakker Niek Kaptein. Vaak worden de pakketten aangevuld met artikelen die bij inzamelingen door bijvoorbeeld kerken en organisaties voor de voedselbank zijn verkregen. Ook de plaatselijke volkstuindersvereniging zorgt regelmatig voor aanvoer van verse groente en fruit.
Schenkingen in de vorm van geld van particulieren, maken het mogelijk dat cliënten van tijd tot tijd versbonnen ontvangen die zij naar eigen keuze aan verse artikelen kunnen besteden.

De uitdeling van de pakketten gebeurt vanuit gebouw Sion aan de Parklaan. Deze ruimte wordt door het parochiebestuur van de St. Jozef parochie gratis beschikbaar gesteld. De pakketten worden samengesteld door vijf vrijwilligers, die zoveel mogelijk rekening houden met gezinssamenstelling, religie of andere levensovertuiging.
Om voor een pakket in aanmerking te kunnen komen is het noodzakelijk dat het inkomen van de aanvrager / aanvraagster wordt getoetst.Hierbij worden de landelijke criteria van de Voedselbank Nederland gehanteerd .

Na aftrek van vaste lasten mag het besteedbaar inkomen per maand niet hoger zijn dan:
Alleenstaande €. 180.-
Extra per volwassene € 60.-
Extra per kind (tot 18 jaar) €. 50,-
Deze toetsing wordt uitgevoerd door de twee coördinatoren.

Donaties.
Het gaat wat betreft de financiën goed met de Voedselbank. Mede dankzij landelijke acties krijgt de voedselbank meer bekendheid en meer maatschappelijk draagvlak.
Er worden regelmatig, al dan niet anoniem, bedragen gestort op de bankrekening en worden enveloppen met inhoud afgegeven bij de voedselbank. En het blijft niet alleen bij geld. De Douwe Egberts puntenactie van de Lionsclub Voorburg eind 2012, zorgde ervoor dat we in januari 600 pakken koffie bezorgd kregen om aan onze cliënten uit te delen. De kerst- inzamelingsactie van de “Ladies van de Lionsclub Wassenaar de Paauw” bij Albert Hein en C.1000 werd wederom een geweldig succes.
De Weight Watchers hielden een afvalrace voor de voedselbank. De overtollige zegeltjes van C1000 zorgden voor 65 pakketten levensmiddelen. Er werden ook dit jaar door het personeel van een zorginstelling weer spontaan kerstpakketten afgestaan ten behoeve van de Voedselbank. In de kerken werd gecollecteerd en door de kerkgangers gul gegeven . Ook de manden achter in de kerken werden niet vergeten. Een echtpaar dat een feest gaf ter gelegenheid van hun verjaardagen heeft geld gevraagd om te doneren aan de voedselbank. Een prachtig bedrag werd via de bank overgemaakt. De opbrengst van een koffiebijeenkomst werd ook bij de voedselbank afgegeven, evenals het resultaat van de door de Katholieke Bond van Ouderen gehouden Kerstcollecte. Al met al werd er ruim € 7.000 op de bankrekening door particulieren en instellingen overgeschreven.

Cliëntenbestand.
Ondanks de aanhoudende crisis is het cliëntenbestand ongeveer gelijk gebleven. Tussen de 20 en 25 pakketten werden wekelijks uitgegeven. Op 31 december 2013 werden 24 pakketten gevuld ten behoeve van 39 personen.

De toekomst.
Omdat de economische vooruitzichten nog altijd niet tot vreugde stemmen, verwacht het bestuur van de voedselbank dat de noodzaak van het bestaan van een voedselbank in Wassenaar onverminderd aanwezig blijft. Zeker voor diegenen die weinig financiële speelruimte hebben. Om die reden zal men zich blijven inzetten voor deze kwetsbare groep uit onze samenleving. Met ingang van 1 januari 2014 bestaat het bestuur uit de volgende personen: Gina van Kesteren (voorzitter), Max Jetten (secretaris), Herman de Bruijn (penningmeester) en Gré Brouwer (algemene zaken).

Tags

JaarverslagVoedselbankWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top