Ga naar hoofdinhoud

Beleidsontwikkelingen voor bedrijfsleven

19 maart 20143 minute read

Wassenaar – De gemeente is bezig met het opstellen van een ”Economische Visie voor Wassenaar”. Hierin worden de ambities van het gemeentebestuur vastgelegd voor het te voeren economisch beleid. De vraag is hoe de lokale economie kan worden versterkt. Voor heel Wassenaar moet er een nieuwe structuurvisie komen. De ”Economische Visie” moet hierin worden ingebracht.

De ontwikkeling van de economie kan niet los worden gezien van andere sectoren zoals: wonen, verkeer, groen en milieu. Het lokale bedrijfsleven moet passend zijn voor Wassenaar. Met passend bedoelen wij dat de ondernemingen toegevoegde waarde moeten kunnen bieden met betrekking tot werkgelegenheid, dienstverleningsgebied en aanbod van het assortiment.

Met een dergelijke structuurvisie kunnen bestemmingsplannen worden gemaakt die meer rekening houden met de gewenste economische ontwikkeling van een gebied. Ook moet de ”Economische Visie” het uitgangspunt zijn voor verordeningen en beleidsregels waar de Wassenaarse ondernemers iets aan hebben. Natuurlijk blijven ondernemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering.

De ”Economische Visie” moet gericht zijn op de lokale kansen en bedreigingen voor het Wassenaarse bedrijfsleven. Versterken waar we goed in zijn, zoals: recreatie, toerisme en gerichte economische activiteiten. En zo nodig het verplaatsen van grootschalige bedrijven naar de rand van Wassenaar waar ze geen bedreiging vormen voor de leefbaarheid en woongenot maar bovenal voor hun klanten, ook uit omliggende gemeenten, beter bereikbaar zijn.

De politiek moet financiële middelen beschikbaar stellen om de lokale economie te stimuleren. Het Ondernemersfonds wordt gehandhaafd en mogelijk uitgebreid. De Centrummanager wordt in staat gesteld de opgedragen taken optimaal te vervullen in het belang van de Wassenaarse ondernemers.

Passie voor Wassenaar streeft naar een positieve economische ontwikkeling om zodoende ook de lokale werkgelegenheid een impuls te geven. Zo kunnen ondernemers een rol spelen in het aanbieden van de zo broodnodige stageplaatsen voor jonge werknemers. Door het inrichten van een mobiliteitsloket zal de gemeente een belangrijke rol gaan spelen om jeugd en werkzoekenden in contact te brengen met geschikte bedrijven binnen of buiten Wassenaar.

Voor een goed economisch draagvlak is het nodig dat de ondernemers weten waar zij aan toe zijn. De gemeente moet een faciliterende rol spelen om de lokale economie tot bloei te brengen. Dit betekent dat de ambtenaren zich bewust zijn van wat er speelt bij de ondernemers. Verordeningen en beleidsregels moeten er op gericht zijn dat de ondernemers kunnen ondernemen. Natuurlijk met inachtneming van de belangen van andere sectoren zoals leefbaarheid, duurzaamheid milieu en verkeer. Snelle afhandeling van aanvragen en vergunningen is essentieel voor een efficiënte bedrijfsvoering. Ambtenaar en ondernemer moeten dezelfde taal spreken en niet vanuit 2 totaal verschillende culturen met elkaar samenwerken. De regelgeving en besluitvorming moeten voorspelbaar zijn voor de ondernemer.

Passie voor Wassenaar heeft haar kandidaten geselecteerd uit de publieke- en private sector op bestuurskracht, deskundigheid.

Bij Passie voor Wassenaar bent u verzekerd van een raadslid of wethouder die begrip heeft voor uw bedrijfsvoering. Doorpakken en doen. Dat maakt het verschil.

Dr. Bert Ooms
Jan van der Does de Willebois
Danielle Landesz – Campen

www.passievoorwassenaar.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top