Skip to content

Gratis paspoorten in Wassenaar?

6 mei 20145 minute read

Wassenaar – De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar wil graag tijdens de eerstvolgende raadsvergadering hedenavond antwoord krijgen op de volgende vragen.

Het College is bevoegd om verordening te wijzigen op basis van Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden (legesverordening 2014). De tarieven echter dienen door de raad te worden vastgesteld.

Op 28 januari is er een collegebesluit genomen de verordening aan te passen. Deze wijziging had moeten worden gepubliceerd en vanaf 1 januari moet dat zijn op www.overheid.nl (gemeenteblad Wassenaar). Ofschoon er tijd genoeg was om e.e.a. te realiseren voor 1 april is dat niet gebeurd. (Het juist interpreteren van wet- en regelgeving alsmede het tijdig organiseren is ook niet de sterkste kant van onze organisatie en zeker een punt van aandacht!!).

M.i.v 1 april worden naar mening van de fractie van DLW in Wassenaar de (hogere) legeskosten onterecht in rekening gebracht.

De identiteitskaart of het paspoort heeft een langere geldigheidsdatum (10 jaar i.p.v. 5 jaar) maar is verder niet gewijzigd. Toch kost hij ook nog eens 30% meer. Het maximum tarief wordt nu gerekend.

Legeskosten mogen maximaal kostendekkend zijn en indien dat niet aangetoond kan worden dan mogen zij niet verhoogd worden. Nu pas in de raadsvergadering van hedenavond 6 mei 2014 besluiten nemen (die ook nog niet eens gepubliceerd zijn) maakt dat de (hogere) tarieven nog niet in rekening gebracht hadden mogen worden.

De gehele wijziging eerder alleen laten vaststellen door de raad was wel mogelijk geweest. Dan had de raad geen wijzigingsbesluit nemen, maar de gehele legesverordening opnieuw moeten vaststellen. In de aanhef komt in dat geval bij de verwijzing naar artikelen te staan: ‘gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A).

Onderbouwing probleemstelling

Er zijn diverse arresten te lezen op de officiële website van de rechtbanken, gerechtshoven mbt litigieuze heffingen van legeskosten rond identiteitskaarten.

De meest recente is van 2 mei jl van het gerechtshof te Den Bosch

Geen heffing van leges in Roermond voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart. De Legesverordening 2011 is niet gewijzigd in verband met de Wet van 13 oktober 2011, Stb. 2011, 440 (de Reparatiewet), noch is een separate verordening vastgesteld waarin de onderwerpelijke heffing is geregeld. In hoger beroep is in geschil of de verordening voldoende grondslag biedt voor de litigieuze heffing. Het Hof is van oordeel dat van de rechtsgeldigheid van de in de Reparatiewet vervatte terugwerkende kracht moet worden uitgegaan. Voorts is het Hof van oordeel dat de Reparatiewet niet bewerkstelligt dat de onderhavige heffing een deugdelijke juridische grondslag heeft; alleen de gemeenteraad is bevoegd de essentialia van gemeentelijke belastingheffing in een verordening neer te leggen, niet de formele wetgever.
Ten slotte is het Hof van oordeel dat de ongewijzigde verordening niet geacht kan worden te zijn gebaseerd op de Reparatiewet. Nu het belastbare feit als bedoeld in artikel 1 van de Reparatiewet niet is opgenomen in de Legesverordening 2011, is heffing niet mogelijk.

Alsmede

Geen heffing van leges ID-kaart in Amsterdam

Den Haag , 6-11-2013

De gemeente Amsterdam mocht ook na de reparatiewet geen leges heffen bij de aanvraag van een ID-kaart. Dat heeft het Gerechtshof Den Haag op 6 november 2013 bepaald in een zaak tussen een aanvrager van een ID-kaart en de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft namelijk na de reparatiewet de gemeenteverordening niet aangepast.

De belanghebbende in deze zaak heeft op 26 september 2011 een ID-kaart aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft in verband daarmee leges geheven. In geschil is of die heffing terecht is. De Hoge Raad oordeelde eerder dat de heffing niet kan worden gebaseerd op de legesbepaling uit de Gemeentewet.

Nadien is de Reparatiewet ingevoerd, met terugwerkende kracht tot 22 september 2011. Met die wet is beoogd een nieuwe zelfstandige grondslag voor de legesheffing bij de aanvraag van ID-kaarten te creëren. Volgens die wet worden gemeentelijke belastingverordeningen geacht te zijn gebaseerd op die nieuwe grondslag, voor zover het de heffing van leges voor aanvragen van ID-kaarten betreft. De legesverordeningvan de gemeente Amsterdam is naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad en
de Reparatiewet echter niet gewijzigd. Belanghebbende bestrijdt de legesheffing,onder meer omdat volgens hem niet met terugwerkende kracht kan worden geheven.

Volgens het Hof kan de wetgever met terugwerkende kracht een grondslag invoeren voor de heffing van leges. Indien een gemeente op die grondslag leges wil heffen, moet de gemeenteraad echter zorgen voor een belastingverordening die in zo’n heffing voorziet. In dit geval is de legesverordening van de gemeente Amsterdam gebaseerd op de Gemeentewet. Op grond van die wet kunnen echter geen leges
worden geheven voor de aanvraag van ID-kaarten. Het belastbaar feit waarin de Reparatiewet voorziet, kan ook niet worden gelijkgesteld met het belastbaar feit uit de Gemeentewet. Omdat de gemeenteraad heeft nagelaten de legesverordening aan te passen aan de Reparatiewet, is er geen grondslag voor de onderhavige legesnota.

Dat in de Reparatiewet is opgenomen dat gemeentelijke belastingverordeningen worden geacht te zijn gebaseerd op die wet, maakt dat niet anders. Het is namelijk uitsluitend aan de gemeenteraad om in een gemeentelijke verordening te bepalen op welke grondslag gemeentelijke belastingen worden geheven en niet aan de wetgever in formele zin.

Het hoger beroep van belanghebbende is gegrond. De aan hem opgelegde legesnota wordt vernietigd.

  1. Wat betekenen deze arresten voor de gemeente Wassenaar?
  2. In hoeveel gevallen is er in Wassenaar al onterecht leges geheven?
  3. Is het college van plan deze mensen proactief te benaderen om de door hen ten onrechte aan de gemeente Wassenaar betaalde leges voor de ID-kaart terug te betalen? Zo nee, waarom niet?
  4. Krijgt iedereen nu zijn identiteitskaart gratis totdat e.e.a. rechtsgeldig is vastgesteld?
  5. Op welke wijze wordt de hogere legesheffing zodra deze zijn geldigheid krijgt gemotiveerd?

In afwachting van de beantwoording tijdens de raadsvergadering van hedenavond,

B. G. Paulides
fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

Tags

DLWPaspoortWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top