Ga naar hoofdinhoud

Wassenaar financieel voorbereid op de toekomst

12 mei 20143 minute read

Wassenaar – Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat Wassenaar financieel kerngezond is. De ‘schoon schip operatie’ van het interim-college is een succes gebleken. Wassenaar heeft daardoor een gunstige uitgangspositie voor de toekomst waarin de gemeente zich voor grote uitdagingen gesteld ziet op onder meer het terrein van de drie decentralisaties.

Het jaar 2013 stond in het teken van de uitvoering van de ‘schoon schip operatie’. Hierdoor is zoveel mogelijk ‘lucht’ uit de begroting gehaald tegenover het laten wegvallen van onrealistische of niet haalbaar gebleken bezuinigingstaakstellingen. De resterende begroting bestaat daarmee uit realistische ramingen voor uitgaven voor zowel interne bedrijfsvoering als voor de realisatie van voorzieningen en producten die ten goede komen aan de inwoners van Wassenaar.

Strakke sturing op de gemeentelijke financiën
Twee nieuwbouwprojecten (de Amerikaanse ambassade en het museum van Caldenborgh) hebben een aanzienlijke opbrengst aan bouwleges opgeleverd. Andere oorzaken van de gunstige financiële resultaten hebben eveneens een incidenteel karakter en zijn het gevolg van voordelige afrekeningen van in voorgaande jaren gedane aannames en reserveringen. Omdat het jaarrekeningsaldo in grote mate wordt bepaald door incidentele baten kan worden geconcludeerd dat de strakkere sturing op de gemeentelijke financiën en een reëlere manier van ramen vruchten afwerpt. Gecorrigeerd voor de incidentele baten sluit de jaarrekening dan ook licht positief. Strakker en beter sturen op budgetten betekent soms ook pijnlijke keuzes maken en goed inzicht hierin verkrijgen waar het geld aan besteed wordt.

Uitdagingen
Het scherpere begrotingsbeleid en de goede vermogenspositie bieden een stevige basis bij het vinden van een reële dekking voor het tekort op de meerjarenbegroting. De voorlopige resultaten van het groot onderhoud van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds vergroten de uitdaging verder. Deze verdeling staat nog los van de ontwikkelingen op het sociale domein. Er zijn aanzienlijke bezuinigingen te verwachten bij de overheveling van belangrijke nieuwe taken op het gebied van de uitvoering van de sociale zekerheid en het jeugdbeleid. De exacte omvang van de bezuinigingen is echter nog steeds niet bekend. Gemeenten zijn daarvoor afhankelijk van het Rijk.

Beleidsmatig op koers
Tenslotte blijkt uit de Jaarrekening dat Wassenaar ook beleidsmatig op koers ligt. De voorbereidingen voor de drie decentralisaties in het sociale domein liggen op schema, de bestemmingsplannen zijn geactualiseerd, kostbare groene gebieden blijven behouden, het centrummanagement heeft een impuls gekregen, de voorbereidingen voor de Brede School zijn gestart en het centrum voor Jeugd en Gezin opent binnenkort de deuren. In 2013 zijn enkele langlopende dossiers voortvarend opgepakt en tot concrete uitvoering gekomen. Er is gestart met de bouw van het Museum van Caldenborgh en de Amerikaanse ambassade.

Tags

JaarrekeningWassenaar
Back To Top