Skip to content

WWW en het coalitieakkoord

12 juni 20142 minute read

Wassenaar – Het coalitieakkoord tussen CDA, D66, GroenLinks, Passie en PvdA komt sterk overeen met de doelstellingen waar Wat Wassenaar Wil zich sinds haar oprichting voor ingezet heeft. Naast het algemene belang van een groene en goede leefomgeving, openheid, transparantie en inspraak voor burgers, belanghebbenden en buurtverenigingen, hebben wij ons altijd ingezet voor een gezond financieel beleid en niet stijgende lokale lasten en OZB. Ook een sociaal beleid met goede zorg voor ouderen en gehandicapten, het onderhoud van ons mooie dorp en in het bijzonder de breed gedragen wens om Wassenaar zelfstandig te laten blijven zijn essentiële onderdelen van het beleid van WWW.

Wat Wassenaar Wil zal dan ook B&W en de coalitie steunen bij besluiten en maatregelen van dit akkoord, inclusief een referendum, om de zelfstandigheid van Wassenaar te waarborgen. Ten aanzien van de maatschappelijke ondersteuning zullen wij kritisch kijken naar de gevolgen van de plannen voor de uitvoering van de participatiewetgeving. Deze mogen er niet toe leiden dat de uitvoering hiervan buiten Wassenaar komt te liggen. Wij zijn een uitgesproken voorstander van een fysiek loket in Wassenaar. Het vestigen hiervan in bijvoorbeeld Leidschendam is in strijd met het dichter bij de burger brengen van zorg en ondersteuning. Van inspraak en lokale kennis kan dan geen sprake meer zijn. Regelmatige informatie van en controle en sturing door de gemeenteraad is noodzakelijk.

Met zoveel gelijkenis tussen de doelstellingen van Wat Wassenaar Wil en het coalitieakkoord is onze verbazing dan ook groot dat wij niet gevraagd werden aan de besprekingen hierover deel te nemen, temeer daar juist een breed gedragen bestuur is wat Wassenaar nodig heeft. Het mag echter duidelijk zijn dat de fractie van Wat Wassenaar Wil ook vanuit een rol in de oppositie op constructieve wijze wil en zal bijdragen aan de besluitvorming.

Bart Boon,
fractievoorzitter van Wat Wassenaar Wil

Tags

WassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top