Ga naar hoofdinhoud

Wassenaar heeft positief rekeningresultaat over 2015

14 mei 20165 minute read

Wassenaar – Wassenaar sluit het boekjaar met een voordelig rekeningresultaat van € 715.759,00. Dat blijkt uit de jaarrekening 2015. Wethouder Leo Maat (Financiën):“Terugkijkend op 2015 zien we dat we het goed hebben gedaan. Wassenaar staat er in veel opzichten goed voor. Maar dat neemt niet weg dat we met een reële blik moeten kijken naar de financiële toekomst van ons dorp als we op een goede manier willen blijven investeren in kwaliteit en leefbaarheid. Ik ben zeer tevreden dat wij met deze jaarrekening laten zien dat we op veel terreinen hebben doorgepakt. Zeker in een jaar waarin de gemeente veel taken van het Rijk op haar bordje heeft gekregen.”

In de jaarrekening 2015 legt de gemeente Wassenaar verantwoording af over de uitgaven van het afgelopen jaar. Zo ziet u wat er in 2015 met uw belastinggeld is gebeurd. Zijn alle doelen behaald? Welk prijskaartje hangt daar aan en bleven deze uitgaven binnen de begroting? Deze vragen worden in de jaarrekening 2015 beantwoord.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in kwaliteit en leefbaarheid. Dat was de opdracht die het college vanuit de meerderheid in de gemeenteraad heeft meegekregen bij aanvang van deze collegeperiode. Op die manier zorgt de gemeente ervoor dat het hoge voorzieningenniveau in ons unieke dorp op peil blijft.

Sterke lokale economie
Op verschillende manieren heeft het college zich ingezet voor een sterke lokale economie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van de Economische Visie. De Economische Visie is een integrale visie om te streven naar voldoende werkgelegenheid, een goed ondernemersklimaat en in te zetten op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast is de Taskforce Centrum opgericht om het Centrum winkelgebied te versterken en toekomstbestendig te maken. Zo blijft ons centrum, met een divers aanbod van winkels en horeca, aantrekkelijk.

Sportvoorzieningen
Sport vormt een belangrijk onderdeel van de Wassenaarse samenleving. Bij drie verenigingen dreigden de sportmogelijkheden in het gedrang te komen vanwege de slechte staat van de velden. De gemeente gaf daarom geld uit aan de aanleg van kunstgrasvelden. Bij SV Wassenaar en Blauw Zwart zijn kunstgrasvelden aangelegd en bij de Kieviten is de toplaag van een kunstgrasveld vervangen. Door multifunctioneel gebruik als voorwaarde te stellen, worden niet alleen de betreffende verenigingen gestimuleerd, maar kunnen de velden ook worden gebruikt voor andere doeleinden.

Transitie Sociaal Domein
De gemeente Wassenaar heeft per 1 januari 2015 een uitbreiding van de taken gekregen op het gebied van jeugd, werk en zorg, het zogeheten ‘sociale domein’. Een integrale aanpak van deze taken is vereist. Dit doen we vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal moet, doen we regionaal. Veel aandacht is besteed aan de cliënten die naar de gemeente overkwamen. Dit om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip belandden. Ook is een start gemaakt met de transformatie. In Wassenaar is de overgang van nieuwe taken naar de gemeente, soepel verlopen.

Verkeer en verkeersveiligheid
Binnen ons dorp moet je op een goede en veilige manier van A naar B kunnen komen. Daarom heeft het college het afgelopen jaar een start gemaakt met het veiliger inrichten van de schoolomgevingen, door onder andere het instellen van schoolzones en de plaatsing van opvallend wegmeubilair. Ook is het project Zijdeweg – Wittenburgerweg afgerond. Door toevoeging van fietspaden inclusief verkeerslichten, is met name de verkeersveiligheid voor fietsers op dit kruispunt sterk verbeterd. In 2015 is ook het fietspad langs de Wassenaarse Slag gereconstrueerd.

Groen
We hebben geïnvesteerd in het groene karakter van Wassenaar. Bomen die door de zware zomerstorm zijn omgevallen, zijn direct vervangen. Daarnaast zijn de eerste voorbereidingen getroffen om het onderhoudsniveau van het openbaar groen omhoog te brengen. Het groen bij u in de buurt zal hierdoor intensiever en vaker worden verzorgd. Dankzij de meters extra bloembollen die in 2015 zijn geplant, heeft ons dorp dit voorjaar meer kleur gekregen. De ruiterpaden in Wassenaar zijn flink opgeknapt, dat is niet alleen goed nieuws voor de paardenliefhebbers, maar het zorgt ook voor meer verkeersveiligheid.

Duurzaamheid
Een dwarsdoorsnijdend thema van het coalitieakkoord is duurzaamheid. Een belangrijke stap is in 2015 gezet door het opstellen van het Klimaatprogramma 2016-2019, waarin wordt gestreefd naar volledig CO2-neutraal opgewekte energie in 2040. Een ander doel van het klimaatprogramma is het stimuleren van het bewustzijn van nut en noodzaak van het streven naar een duurzame maatschappij.

Ruimtelijke ontwikkelingen
In 2015 is de grondruil van het gebied Den Deijl (Huize Den Deijl en huisje HèHè) geëffectueerd. De openbare verkoopprocedure van Den Deijl is inmiddels van start gegaan. Hiermee kan een nieuwe invulling worden gegeven aan de locatie. Zo zorgen we ervoor dat Wassenaar op die locatie weer een waardig entree krijgt. Ook op andere plekken in Wassenaar zijn in 2015 ontwikkelingen in gang gezet. De herontwikkeling van Van Polanenpark 243 is gestart, de exploitatieovereenkomst Bellesteijn is ondertekend, de verkoopprocedure van de Generaal Winkelmanlaan is van start gegaan en voor de ontwikkeling van het Havengebied zijn de eerste stappen gezet.

Conclusie
Samengevat kunnen wij zeggen dat Wassenaar met deze jaarrekening kan terugkijken op een financieel goed jaar. Dit college van burgemeester en wethouders houdt, conform de afspraken uit het coalitieakkoord, keurig koers en zal, daar waar nodig, pas op de plaats maken. U mag van ons verwachten dat wij samen met u – de inwoners, de ondernemers – ook de komende tijd de mouwen opstropen om de kwaliteit en leefbaarheid in ons unieke dorp te versterken.

De jaarrekening 2015 wordt in commissie Bestuur en Middelen van 25 mei en de raadsvergadering van 6 juni behandeld.

De volledige jaarrekening kunt u inzien via de website: www.wassenaar.nl.

Tags

JaarrekeningRekeningresultaatWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top