donderdag 24 juni 2021

P Politiek

Verhoging lokale belastingen beperkt tot inflatiecorrectie

Wassenaar - Eind februari worden de jaarlijkse aanslagen gemeentelijke belastingen weer verstuurd door Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Ten opzichte van 2015 is het totale aanslagbedrag voor woningbezitters gemiddeld circa 1% hoger. Huurders betalen gemiddeld circa 0,8% meer dan in 2015. De stijging van de lokale belastingen blijft daarmee in Wassenaar nog onder de inflatiecorrectie van 1,2%. Op het aanslagbiljet kunnen de volgende gemeentelijke belastingen voorkomen: onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing (of reinigingsrecht voor bedrijven), rioolheffing en hondenbelasting.

Wethouder Sabine Verschoor (Financiën): ‘In het coalitieakkoord hebben wij met elkaar afgesproken dat de lokale lasten niet mogen stijgen, anders dan met de inflatiecorrectie. Dit college houdt zich keurig aan die afspraak: de woonlasten zijn ook dit jaar niet verhoogd. En als het even kan, dan willen we dat ze omlaag gaan. De lasten van ondernemers hebben we overigens wel omlaag kunnen brengen middels een verlaging van het reinigingsrecht met maar liefst 14 procent.’

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
De aanslag OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals wegen, scholen en sportvoorzieningen. De opbrengst OZB voor woningen is ten opzichte van 2015 nauwelijks gestegen. De aanslag OZB is gemiddeld 1,2% hoger dan in 2015.

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn ten opzichte van 2015 met meer dan het inflatiepercentage gestegen. Om deze stijging te compenseren heeft de gemeenteraad besloten dat elk huishouden dat een aanslag afvalstoffenheffing voor 2016 krijgt, een bedrag terug krijgt via het aanslagbiljet lokale heffingen dat men in 2016 van de BSGR ontvangt. Hierdoor wordt het totale bedrag dat huishoudens betalen uiteindelijk dus lager.

Reinigingsrecht
Met de opbrengst van het reinigingsrecht betaalt de gemeente de kosten die gemaakt worden voor het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval. Als gevolg van lagere kosten voor deze dienstverlening zijn de tarieven voor 2016 met 14% gedaald ten opzichte van 2015.

Rioolheffing
De tarieven voor de rioolheffing zijn voor 2016 niet verhoogd, maar zijn gelijk gebleven aan de tarieven voor 2015.

Hondenbelasting
De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2016 alleen met het inflatiepercentage van 1,2% verhoogd.

Meer informatie
Meer informatie over gemeentelijke belastingen kunt u vinden op de website van Belastingwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) (www.bsgr.nl/wassenaar).