donderdag 24 juni 2021

P Politiek

Graag meer visie, strategie en ambitie in de Woonvisie

Wassenaar - De Adviesraad Sociaal Domein (verder Adviesraad genoemd) zou graag een meer visionaire visie en strategie zien in de Concept Woonvisie Wassenaar. De woonvisie zou ook over een langere tijd moeten gaan dan alleen tot 2019. Dit ook omdat de voorbereiding van bouwlocaties erg veel tijd kost. In de Woonvisie worden maar 176 woningen gepland. Dit moeten er aanmerkelijk meer worden en dat kan ook omdat er nog de nodige herstructureringsplekken vrij zullen komen. Dat leert de ervaring.

Dit schrijft de Adviesraad in zijn advies over de Woonvisie. De gemeente heeft dit advies gevraagd. Wonen is belangrijk voor het sociale domein (WMO, jeugd en werk en inkomen). De Adviesraad heeft veel waardering voor de lange maatschappelijke consultatie die er al is geweest voor de Woonvisie. Nu het beleid erop gericht is mensen langer zelfstandig te laten wonen, zal de woningvoorraad daarop aangepast moeten worden. Er zullen waarschijnlijk in het hele tussengebied tussen zorgeenheden en gewone woningen nog veel extra woningen nodig zijn, met diverse gradaties van zorgmogelijkheden. De Adviesraad noemt een serie zorgdoelgroepen. Het zou voor het woonbeleid goed zijn om te weten hoe veel woningen er eigenlijk nodig zijn voor diverse categorieën Wassenaarders. Veel oudere Wassenaarders met een middeninkomen zouden bijvoorbeeld best willen doorstromen van hun eengezinswoning – koop of huur – naar een betaalbare, ruime flat die niet al te ver van de voorzieningen gelegen is, maar deze flats bestaan buiten de sociale sector nauwelijks in ons dorp. Door de gewijzigde rijksregelgeving mogen woningcorporaties niet meer in deze behoefte voorzien en zijn deze personen op de vrije sector aangewezen. Hoewel voor de vrije sector moeilijker gemeentelijk beleid valt te voeren dan voor de sociale sector, heeft de gemeente daar ook wel degelijk stuurmogelijkheden indien bijvoorbeeld bestemmingsverandering noodzakelijk is. De gemeente moet dan wel bereid zijn die stuurmogelijkheden te gebruiken. De Adviesraad waardeert de aandacht in de Woonvisie voor wonen met zorg en welzijn en doet enkele suggesties voor de uitbouw daarvan. Zo zouden dicht bij voorzieningen (winkels e.d.) gelegen woningen geschikt gemaakt moeten worden voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Ook ontbreekt in de Woonvisie naast het openbaar vervoer het doelgroepenvervoer, bijv. voor mensen die op een rolstoel zijn aangewezen.

Inlichtingen over dit advies kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de Adviesraad, drs. J.M. Hupkes, tel. 070 - 5110517