zondag 17 oktober 2021

P Politiek

Raad keurt begroting 2017 goed in extra sessie – geen stijging OZB

Wassenaar - Gerekend naar het aantal moties en amendementen dat de revue passeerde was de Wassenaarse begrotingsbehandeling van 2 en 9 november jl. een groot succes. Zonder garantie dat we goed hebben geteld komen we op 28 stemmingen! De opsomming met beknopte toelichtingen, vervaardigd door onze ijverige griffier, besloeg alleen al 13 kantjes A4. Dat er dan zo nu en dan iets misgaat is logisch maar we mogen tevreden zijn dat de gemeente Wassenaar ook in 2016 weer een (met 11 tegen 9 stemmen) goedgekeurde begroting kan doorsturen naar de boven ons gestelde hogere machten, zoals de provincie.

De belangrijkste wijziging die de Raad heeft aangebracht in de ontwerp begroting die door het college was ingediend, betreft de OZB. Anders dan B&W hadden voorgesteld besloot de Raad voor 2017 geen verhoging goed te keuren van de geraamde OZB-opbrengst die zou uitgaan boven het verwachte inflatiepercentage. Daarmee gaat het OZB-tarief dus iets meer omlaag dan het college had voorgesteld. Dat de huiseigenaren in euro’s toch een ietsje meer OZB gaan betalen komt door de gestegen WOZ-waardes van onze huizen. Maar dankzij de lagere Avalex-tarieven gaan de totale woonlasten toch substantieel omlaag!

De 360.000 euro’s die de gemeente minder gaat incasseren dan men verwachtte zullen, zoals D66 en CDA hadden voorgesteld, in 2017 worden gecompenseerd door middel van bezuinigingen op - onder andere - verkeersprojecten en externe inhuur.

Beslissingen
Een greep uit de overige beslissingen die de Raad nam tijdens de begrotingsbehandeling:
- Sportverenigingen krijgen in totaal 26.000 euro subsidie om te besteden aan de jeugd, zoals voorgesteld door de PvdA-fractie.
- Een breed samengestelde Raadscommissie gaat een nieuwe Financiële Verordening ontwerpen, een voorstel van de VVD-fractie.
- Op voorstel van D66 vraagt de raad zijn voorstel de ambtenaren van de Werkorganisatie Duivenvoorde onder een dak te brengen, te bespoedigen waarbij ervoor moet worden gezorgd dat in elk geval de loketfunctie voor burgers en ondernemers binnen Wassenaar blijft. VVD, WWW en DLW stemden hier tegen.
- Met uitzondering van subsidies en niet-beïnvloedbare posten wordt er op de gemeentelijke uitgaven geen inflatiecorrectie toegepast in 2017; een voorstel van GroenLinks.
- Er komt geen verhoging van de toeristenbelasting, wat was voorgesteld door GroenLinks;
- De noodzakelijke investeringen ter uitvoering van het sportaccommodatiebeleid, zullen worden betaald uit een speciaal in te stellen reserve ter hoogte van 635.000 euro, zo werd unaniem besloten.
- De Raad vond, op voorstel van de VVD-fractie, unaniem dat de gemeente Wassenaar energieneutraal moet worden en dat B&W daartoe in 2017 een voorstel moeten indienen.
- Met alleen GroenLinks en PvdA tegen besloot de Raad, op voorstel van de VVD, dat Wassenaar zich gaat inspannen om in het Kustpact te laten opnemen dat er geen bebouwing (windmolens) in het zicht van de kust mag plaatsvinden.
- Opnieuw unaniem stemde de Raad in met een voorstel van WWW, inhoudende dat Wassenaar aan het einde van de lopende raadsperiode een begroting ‘in balans’ moet achterlaten en dat er in februari 2017 een plan van aanpak moet liggen om dat te bereiken.
- Eveneens unaniem vroeg de Raad op voorstel van D66 aan het college om in januari een plan van aanpak in te dienen voor een onderwijs huisvestingsplan.

Opmerkelijk was nog dat een motie van de VVD, die ertoe strekte dat de bijdrage van Wassenaar aan de werkorganisatie Duivenvoorde voor 2018 en 2019 met telkens met 5% zou moeten dalen, het niet haalde omdat er precies evenveel tegen- als voorstemmers waren. Maar, zoals in de jaren ’60 de antirevolutionaire voorman Bouke Roolvink in de Tweede Kamer placht te zeggen: ‘Daar vloeit geen bloed uit, meneer de voorzitter...’

Uiteindelijk stemden CDA, Passie voor Wassenaar, D66 en GroenLinks voor de begroting. VVD, WWW, HvW en DLW waren tegen en de PvdA was verhinderd, zodat de eerste begroting van wethouder Freddy Blommers met 11 tegen 9 stemmen is aanvaard.