Skip to content

Wassenaar ontwikkelt Wassenaarkompas

10 november 20174 minute read

Wassenaar – “Als we echt zélf de regie willen houden over de toekomst van Wassenaar, dan moeten we nu, voordat anderen voor ons beslissen, met elkaar –inwoners, ondernemers en andere betrokkenen- gebruik maken van de Wassenaarse denkkracht en interactief het gesprek aangaan”. Dat is de oproep die het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar voor de zomer heeft gedaan aan de Wassenaarse bevolking. De eerste stappen voor het oriënterend onderzoek zijn inmiddels gezet. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Wassenaarkompas door de externe procesbegeleider associate professor Krouwel en bureau Yardmen.

Het Wassenaarkompas
Het Wassenaarkompas is de kern van het oriënterend onderzoek, een online tool die op dit moment wordt ontwikkeld voor onze gemeente. Een op maat gemaakt systeem waarbij alle inwoners op een laagdrempelige manier in staat worden gesteld zich te oriënteren op, en een mening te vormen over, de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. Als inwoners het Wassenaarkompas invullen, worden zij aan de hand van stellingen gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Wassenaar. Na het invullen laat het kompas overzichtelijk zien welke toekomstscenario’s het beste bij diegene passen. Het is dus geen platte peiling, met voor of tegen.

Onderzoeksopzet

STAP 1. Inventarisatie – oktober 2017

Informatie uit eerdere participatietrajecten met inwoners, onderzoeksrapporten en beleidsvisies zoals bijvoorbeeld de structuurvisie, is geïnventariseerd. Via twee workshops met experts is het vraagstuk bestuurlijke toekomst in kaart gebracht.

STAP 2. Het panelonderzoek naar scenario’s en dilemma’s – november/december 2017

Met de opbrengsten uit stap 1 wordt een vragenlijst opgesteld voor het panelonderzoek. Het panelonderzoek vormt de inhoudelijke basis voor het Wassenaarkompas. In het panelonderzoek is de Wassenaarse denkkracht hard nodig. Het is van belang dat zoveel mogelijk inwoners meedenken over welke mogelijke toekomstscenario’s er zijn én welke dilemma’s en overwegingen hierbij in acht moeten worden genomen.

STAP 3. Scenario’s en dilemma’s in beeld – december 2017

Op basis van het panelonderzoek worden alle scenario’s en dilemma’s in beeld gebracht. Vervolgens wordt dit inhoudelijk besproken en getoetst bij ongeveer twintig inwoners die op basis van een a-selecte steekproef worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Het resultaat hiervan wordt openbaar gemaakt. Zo is voor iedereen zichtbaar wat het achterliggende model voor het Wassenaarkompas is.

STAP 4. Ontwikkeling van het Wassenaarkompas – januari 2017

Op basis van het panelonderzoek en het model dat hier uit voortvloeit, wordt in januari het Wassenaarkompas ontwikkeld. Voordat het kompas online komt wordt de begrijpbaarheid en het algoritme getoetst bij inwoners.

STAP 5. Het Wassenaarkompas – februari 2018

Het Wassenaarkompas geeft inzicht in welke verschillende toekomstscenario’s er zijn voor Wassenaar en wat de positieve en negatieve gevolgen zijn van deze scenario’s. Voor inwoners die niet online gebruik kunnen of willen maken van het Wassenaarkompas, worden twee interactieve bijeenkomsten georganiseerd: het Wassenaarkompas Live!. De bijeenkomsten zijn in de eerste twee weken van februari.

STAP 6. Verdiepend onderzoek – maart 2018

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, voeren de onderzoekers naast het Wassenaarkompas, een verdiepend onderzoek uit. Hiermee willen de onderzoekers een beeld krijgen van de argumentatie en emoties achter de meningen. Het verdiepend panelonderzoek wordt onder twee groepen uitgezet. Groep 1: inwoners die het Wassenaarkompas hebben ingevuld, worden gevraagd of zij mee willen werken aan het verdiepend panelonderzoek. Groep 2: Het maatschappelijk middenveld van Wassenaar. Inwoners met uitgebreide ‘voelsprieten’ in de samenleving: van huisarts tot gezinshulp, van belastingadviseur tot winkelier, voorzitter en trainer bij sportverenigingen. Hun toegevoegde waarde is dat zij contact hebben met veel andere dorpsgenoten, waardoor zij wellicht verbindingen kunnen maken die eveneens nuttig zijn om mee te nemen in het onderzoek.

Rapportage
Alle uitkomsten van het Wassenaarkompas, Wassenaarkompas Live! en het verdiepend onderzoek worden verwerkt tot een concreet en inzichtelijk eindrapport. Dit eindrapport bevat een analyse van alle meningen en overwegingen die voor de Wassenaarders belangrijk zijn voor de toekomst van hun dorp. Dit belangrijke proces moet zorgvuldig worden doorlopen en dit gebeurt zo snel als mogelijk. De rapportage wordt niet eerder dan in april 2018 verwacht.

Wassenaarse denkkracht hard nodig!
Het college roept alle inwoners op om deel te nemen aan het panelonderzoek dat in november van start gaat. Aanmelden kan tot en met vrijdag 24 november door een e-mail te sturen aan wassenaarkompas@wassenaar.nl. (Uw e-mailadres wordt in handen gesteld van de onderzoekers, zodat zij u kunnen uitnodigen voor het panelonderzoek.)
Inwoners die hulp nodig hebben bij het online invullen van het panelonderzoek, zijn van harte welkom bij twee inloopdagen midden in het dorp in de bibliotheek.
Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/wassenaarkompas.

Tags

RegieWassenaarWassenaarkompas
Gerelateerde artikelen
Back To Top