zaterdag 16 oktober 2021

A Algemeen

RijnlandRoute: Archeologisch onderzoek Knooppunt Ommedijk

Wassenaar - Een onderdeel van de RijnlandRoute is de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, de N434. Bij Maaldrift sluit de N434 met het nieuwe knooppunt Ommedijk aan op de A44.

Voordat de bouwwerkzaamheden plaats kunnen vinden voert de provincie Zuid-Holland archeologisch onderzoek uit. In 2016 vond er ter hoogte van Maaldrift al archeologisch booronderzoek plaats. Op basis van de resultaten van dit booronderzoek is besloten dat vervolgonderzoek met proefsleuven noodzakelijk is. Het proefsleuvenonderzoek begint op maandag 30 januari 2017.

Archeologisch Proefsleuvenonderzoek
Doel van het proefsleuvenonderzoek is het opsporen van eventuele archeologische vindplaatsen en het vervolgens waarderen ervan. Zijn de vindplaatsen behoudenswaardig dan worden deze opgegraven. De firma IDDS uit Noordwijk start met het graven en onderzoeken van 125 proefsleuven. De proefsleuven zijn 10 meter lang en 4 meter breed. Met dit proefsleuvenonderzoek wordt ongeveer 10% van het gebied onderzocht. Hoe lang het onderzoek gaat duren hangt af van eventuele behoudenswaardige vindplaatsen. De kans bestaat dat het gebied al in de Midden IJzertijd (ca. 500 – 12 v. Chr.) en Romeinse Tijd (ca. 12 - 450 AD) bewoond was.

Niet-gesprongen explosieven
Door de provincie Zuid Holland is, mede gezien de nabijheid van het voormalige vliegveld Valkenburg, onderzoek naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er in Ommedijk verschillende locaties zijn waar mogelijk ‘verdachte objecten’ liggen. Omwille van de veiligheid en effectiviteit worden het archeologisch en explosieven onderzoek gecombineerd uitgevoerd. Mochten er in de bodem niet-gesprongen explosieven aanwezig zijn dan worden die voorafgaand aan de aanleg van de RijnlandRoute verwijderd.

Informatie bij vondsten
Als uit het archeologisch proefsleuvenonderzoek blijkt dat de onderzochte vindplaatsen behoudenswaardig zijn, oftewel belangrijk genoeg zijn om voor het nageslacht te bewaren en deze niet in de grond bewaard kunnen blijven, vindt er een opgraving plaats. Mocht er een opgraving komen dan zal de provincie belangstellenden hierover informeren, onder andere door middel van de (digitale) nieuwsbrief van de RijnlandRoute. De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat erfgoed, in dit geval mogelijk archeologische vondsten, behouden blijft en dat een breder publiek ermee kennis kan maken.

RijnlandRoute
De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk - via de A44 - naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.