donderdag 11 augustus 2022

P Politiek

College start samen met inwoners onderzoek toekomst Wassenaar

Wassenaar - “Als we echt zélf de regie willen houden over de toekomst van Wassenaar, dan moeten we nu, voordat anderen voor ons beslissen, met elkaar –inwoners, ondernemers en andere betrokkenen- gebruik maken van de Wassenaarse denkkracht en samen open het gesprek aangaan”. Dat is de oproep die het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar doet aan de Wassenaarse bevolking. Om dit traject in goede banen te leiden, start het college na de zomer met een oriënterend onderzoek, waarbij de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, als eerste aan het woord komen.

Een open en brede discussie moet het worden, een zogenoemde samenspraak: wat vindt de Wassenaarder belangrijke criteria voor ons dorp? Welke toekomstscenario’s zijn denkbaar (van volledige zelfstandigheid, ambtelijke samenwerking in de regio, tot fusie) en wat betekenen de criteria dan vervolgens voor die verschillende scenario’s. Het college wil hiermee informatie en feiten ophalen, op basis waarvan een nieuwe raad een besluit kan nemen, in overleg met de Provincie, die meekijkt.

Waarnemend burgemeester Aptroot: ,,De formele bevoegdheid om bestuurlijke besluiten te nemen, ligt bij de gemeenteraad. Gelet op de komende raadsverkiezingen (maart 2018), lijkt het ons realistisch en verstandig om de definitieve besluitvorming van dit belangrijke vraagstuk over te laten aan de nieuwe raad. Maar nu stilzitten is naar ons idee geen optie, we moeten meters maken, nu we nog iets te kiezen hebben. Niet praten over onze toekomst, zal bovendien door bijvoorbeeld de Provincie, worden gekwalificeerd als gebrek aan bestuurskracht. Het mooie is, dat ik zie dat het besef er ook al is onder onze inwoners. De eerste initiatieven om met elkaar open het debat te voeren, zijn er immers al. Het college kiest er daarom voor om nu alvast voor onze toekomst aan de slag te gaan, samen met onze inwoners en ondernemers”.

Vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en expertise, neemt het college voor de begeleiding van dit proces een externe begeleider in de arm. Over de manier waarop het college in gesprek gaat met de bevolking (bijvoorbeeld het organiseren van speciale bijeenkomsten, het houden van digitale enquêtes) verwacht het college in september meer informatie te kunnen geven.