Skip to content

D66 Verkiezingsprogramma: Wonen voor ouderen in Wassenaar

24 januari 20182 minute read

Wassenaar – Sinds de grote veranderingen in de zorgsector – deze maand precies drie jaar geleden – is veel veranderd rond de ouderenzorg. In het kielzog van het landelijk beleid “ouderen langer thuis te laten wonen” heeft de lokale overheid de pittige taak gekregen dit met thuishulp en thuiszorg te ondersteunen. We moeten ons langer thuis zien te redden.

Dat is niet voor iedereen weggelegd. Dan komt de gemeente in beeld. Stap een is zorgen voor meer gelijkvloerse woningen, die beschikbaar komen voor ouderen die op termijn meer zorg nodig hebben. Tijdig naar een geschikte woning verhuizen vergroot de kans aanzienlijk om langer zonder al te veel hulp thuis te blijven wonen. Neemt de hulpvraag toe, dan moet voldoende zorg op maat in de gemeente geleverd kunnen worden. Maar daarna? Hoe verder als u het dan toch niet redt? Als sluitstuk op het lokale zorgaanbod zou bij een verder toenemende hulpvraag aan huis er een vangnet moeten zijn. Het opzetten van meer zgn. beschutte woonomgevingen zou dan een oplossing kunnen bieden, waar hulp en zorg dichterbij en makkelijker voorhanden zijn; zeg maar een verzorgingshuis “nieuwe stijl”. Een vorm van zelfstandig wonen, bij elkaar in een woongebouw en toegespitst op wonen in de eerste plaats met aanvullende voorzieningen van hulp en zorg als ondersteuning binnen handbereik.

Dit betekent niet dat de gemeente zelf deze woonvorm moet gaan exploiteren. Nieuwbouw is niet altijd nodig. Bestaande verzorgingshuizen en serviceflats kunnen voor een deel in de behoefte voorzien. De gemeente kan hier faciliterend zijn bij vergunningverlening en financiële steun voor collectieve voorzieningen. Ook moet de gemeente haar regierol pakken om oudere inwoners in dit gehele traject van “veranderd wonen” permanent voor te lichten. De gemeente Wassenaar heeft hier een start mee gemaakt door voorlichtingsmateriaal te maken; de woningcoöperaties door in regionaal verband gebruik te maken van zgn. doorstroomconsulenten. Het begin is er! Maar dat is niet genoeg. Ook de inwoners moeten intensiever betrokken worden. In Wassenaar zou de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties daar als stakeholder nauwer bij betrokken kunnen worden.

Besparingen die behaald worden op individuele aanpassingen, kunnen collectief aangewend worden. Corporaties werken mee door interne aanpassingen te doen. Zorginstellingen maken afspraken over hulp en zorg. Organisaties van vrijwilligers en mantelzorgers maken aanvullende afspraken. Een mooie taak voor een nieuw college van B&W om dat met alle spelers in een convenant te gieten.

D66 wil daar graag een bijdrage aan leveren.

Tags

D66GR2018Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top