Skip to content

D66: Wat maakt lokaal het verschil?

28 februari 20182 minute read

Wassenaar – De gemeente voert publieke taken uit met geld vanuit het Rijk en bij wet vastgelegd. Deze taken vormen de hoofdmoot van het werk van het gemeentebestuur, College en Raad! Daar horen ook spelregels bij. Het meeste geld komt binnen (bij alle gemeenten trouwens) vanuit het Rijk uit het zgn. gemeentefonds (zo’n € 26,0 mln. in ons geval). Daar horen dus die bestendigsregels bij. Daarnaast zijn de (belasting)inkomsten van de gemeente beperkt (€ 20,9 mln.). Een groot deel daarvan (€ 8,5 mln.) bestaat uit afdrachten van de inwoners: bijvoorbeeld door (bouw)vergunningen, rioolbeheer en huisvuil ophalen. Tot zover in het kort de inkomsten van de gemeente.

De beleidsruimte van de gemeente is dus beperkter dan men vaak denkt.
Op terreinen als ruimtelijke ordening, economisch beleid, verkeer, wonen, sport en cultuur (in totaal ca. € 14 mln.) kan het bestuur eigen keuzes maken. Bij werk en inkomen, zorg en welzijn is ook ruimte, maar daar liggen vaak minimumeisen met betrekking tot dienstverlening onder of rechten van inwoners die er gebruik van maken. Daar gaat wel veruit het meeste geld naar toe (€ 18,9 mln.).

Op de dossiers waar wel ruimte voor beleid is, kan lokaal het verschil worden gemaakt. In Wassenaar is dat traditioneel het ruimtelijk beleid. Behoud van groen en woningbouw zijn daar voorbeelden van. Bij verkeer gaat het vaak over het beletten van ‘doorgaand’ verkeer.

D66 wil het verschil maken door op een positieve wijze met beleidsruimte om te gaan die er wel is! Zorg voor goede sportvoorzieningen en behoud van Warenar als theater en dorpshuis. Een (bescheiden) woningbouwprogramma dat de groei van kleine huishoudens (starters en ouderen) kan opvangen. Een fraai (winkel)centrum dat zich kan aanpassen aan veranderende bestedingen. Goede recreatiemogelijkheden voor eigen bewoners en bezoekers van onze mooie gemeente. Bij dat laatste snijdt het mes aan twee kanten. Bezoekers brengen extra geld in het laatje.
En bij verkeer: maak werk van structurele oplossingen zoals voor de Rijksstraatweg.

D66 gaat voor het verschil. Wassenaar is een prachtig dorp met positief ingestelde inwoners die zich vaak als vrijwilliger of mantelzorger inzetten. Met de middelen die ons ter beschikking staan kunnen wij dit ondersteunen. D66 krijgt het voor elkaar. Dat maakt het verschil!

Ritske Bloemendaal en Marion Gout-van Sinderen

Tags

D66GR2018Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top