Skip to content

Reactie van de VVD op de open brief van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen

15 maart 20184 minute read

Wassenaar – De fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks, PvdA en Passie voor Wassenaar hebben in een open brief teruggekeken op de afgelopen vier jaar. Ze hebben zichzelf een goed rapportcijfer gegeven. Het beeld dat ze oproepen getuigt in onze ogen niet bepaald van zelfkennis, maar eerder van zelfingenomenheid.

De VVD, als grootste oppositiepartij, heeft een ander beeld. Allereerst de financiën: de coalitie trof in 2014 een goedgevulde spaarpot aan van bij elkaar zo’n 82 miljoen, achtergelaten door het voorgaande college met daarin de VVD. Eind 2018 is er nog 70 miljoen van over. Een deel is, ook met instemming van de VVD, op een correcte manier besteed, maar uit onze analyse blijkt dat er 4 miljoen is opgegaan aan zaken die uit de gewone inkomsten betaald hadden moeten worden. Dat valt nog mee, kunt u denken, maar als het zo doorgaat, lekt er steeds meer geld weg. Daarbij komt dat er nu ook uitgaven worden gedekt uit de verkoop van gemeentepanden, terwijl die opbrengst vroeger naar de spaarpot ging. Met veel kunst- en vliegwerk is de huidige begroting en de meerjarenraming in elkaar gezet, maar dat valt de komende jaren niet vol te houden. De VVD heeft jaar in jaar uit de coalitie gewezen op het problematische financieel beleid. En de provincie als toezichthouder heeft duidelijk aangegeven dat niet door mag worden gegaan met het bekostigen van lopende zaken uit de spaargelden.

Ook moet er nog veel gebeuren. Zo stond de Paauw al in de vorige raadsperiode op de lijst om opgeknapt te worden en nu wordt er eindelijk mee begonnen. Ook cultureel centrum De Warenar verkeert al jaren in onzekerheid over de toekomst. In de begrotingen van de afgelopen vier jaar zijn dit soort projecten wel vermeld maar zonder plannen, laat staan dat duidelijk werd wat het allemaal zou gaan kosten. De aanleg van de faunaverbinding bij de Rijnlandroute/A44 is daar ook een voorbeeld van. Vanzelfsprekend heeft de VVD steeds gevraagd om projecten die moesten worden uitgevoerd, in de begroting op te nemen, zodat je weet waar je als gemeente aan toe bent. Maar helaas, we vonden geen gehoor.

En dan het juichverhaal over het beleid. Het is heel mooi dat er op allerlei terreinen visies zijn bedacht en beleidsnota’s zijn opgesteld, maar daarna begint het pas. Beleid moet ook uitgevoerd worden en, voor ons een heel belangrijk punt, ook worden gecommuniceerd. Nu worden inwoners te vaak overvallen door plannen waar ze het in teveel gevallen niet mee eens zijn. Het gesprek aangaan met inwoners en luisteren naar wat er wordt gezegd, hoort volgens ons ook bij een goed bestuur. We constateren wel dat bij de decentralisatie op het sociaal domein de hele raad betrokken werd en dat hier beleidsmatig goede stappen zijn gezet. Maar ook hier valt nog vooruitgang te boeken door beter naar de uitvoering te kijken.

De woonlasten zijn flink gedaald volgens de brief. De afvalstoffenheffing is inderdaad gedaald, van zo’n € 460 voor meerpersoonshuishoudens naar € 390 per jaar. Maar daartegenover staat dat het ophalen van het afval ook drastisch verminderd is. Zo wordt bijvoorbeeld de grijze bak niet meer eens per week maar eens per twee weken geleegd. De VVD heeft steeds aangedrongen op overleg en maatwerk voor wie dat nodig heeft, maar moet vaststellen dat dit nog te weinig gebeurt. De onroerend goed belasting is niet gestegen, daar heeft de VVD zich sterk voor gemaakt.

En tot slot de bewering van de fractievoorzitters, dat er daadkrachtig bestuurd is. Kennelijk zijn ze het onderzoek van ruim een jaar geleden naar de bestuurskracht vergeten. Er viel volgens dit rapport nog wel wat te verbeteren aan het bestuur, de samenwerking in de regio en de ambtelijke organisatie Duivenvoorde. Kortom: er is nog veel te doen in de komende tijd om Wassenaar financieel gezond en zelfstandig te houden. Daar wil de VVD graag aan bijdragen. Niet praten maar DOEN.

Tags

GR2018VVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top